×Mente du:afdød?

Resumé

Vores team blev informeret om, at oversættelsen for "affødt" mangler.

Tilbud om praktikpladser i mange lande

Dansk-engelsk oversættelse af "affødt"

Oversættelse

"affødt" engelsk oversættelse

Mente du:afdød?
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "affødt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Alle de spørgsmål, som jeg nu ønsker at stille Kommissionen, er affødt af den erfaring.

Every question I now want to ask the Commission comes from that experience.

Visse kolleger har erindret om, at racisme og fremmedhad er affødt af frygt.

As some Honourable Members have already noted, racism and xenophobia are the children of fear.

Vi har været vidner til rædsler og skandaler, der har affødt frygt, panik og offentlige høringer.

We have had scare and scandal leading to fear, panic and public enquiry.

Hr. formand, dette års budget har affødt nogle problemer.

Mr President, this year's budget has thrown up problems.

På et overordnet plan har forslaget til betænkning affødt en række spørgsmål.

The report has raised a number of more general concerns.

Fru Sandbæks betænkning har affødt megen debat og bragt sindene i kog.

My colleague's, Mrs Sandbaek's, report has given rise to much debate and triggered some passionate feeling.

Disse investeringer har direkte og indirekte affødt 12 millioner arbejdspladser på begge sider af Atlanten.

Mr President, first of all I would like to convey Commissioner Ferrero-Waldner's apologies.

Det eneste problem, der har affødt særlig debat, har været hele spørgsmålet om de 5 % kontra 6,5 %.

The only problem that has been raised substantively relates to the whole issue concerning 5 % versus 6.5 %.

Kørekortet er også påført en mikroprocessor, der har affødt kraftig debat i medlemsstaterne.

The licence also contains a micro-chip and it is this that has caused the greatest debate among the Members.

Denne beslutning, som fru Lulling er medunderskriver på, har affødt følgende erklæring fra hende i Strasbourg:

As co-signatory to that resolution, Mrs Lulling made the following statement in Strasbourg:

Kære parlamentskolleger, Den Økonomiske og Monetære Union er affødt af vores fælles mål om vækst og beskæftigelse.

Fellow parliamentarians, Economic and Monetary Union is born out of our shared objectives for growth and employment.

Hr. formand, Kommissionens forslag om en midtvejsreform af den fælles landbrugspolitik har affødt en meget vanskelig debat.

Mr President, Commission proposals for a mid-term reform of the common agricultural policy have led to a very difficult debate.

Spørgsmålet er affødt af et meget stort antal breve, som jeg har modtaget fra mine vælgere vedrørende dette specifikke emne.

I would say this question was prompted by the very large number of letters I receive from constituents about this particular issue.

De er affødt af nye forhåbninger hos mænd og kvinder overalt i verden om at kunne finde arbejde i et andet land og høste nye erfaringer.

I know too that other Member States fall far short of granting full citizenship to minorities.

Jeg vil under alle omstændigheder komme med en kommentar til en række punkter vedrørende fremtiden, som så at sige er affødt at fortiden.

I would like, however, to give some details on a few points concerning the future generated, as it were, by the past.

Alvorlige krænkelser af menneskerettighederne er udbredt i Tibet og er ofte affødt af racistisk og kulturel diskriminering.

Serious violations of human rights are widespread throughout Tibet and are often the result of policies of racial and cultural discrimination.

Alt dette har affødt berettiget foruroligelse, men det er forringelsen af forbindelserne med USA, der har afstedkommet de største bekymringer.

All that has generated justified concern, but it is the deterioration in the relationship with the United States that has generated most worry.

Fru formand, denne betænkning er affødt af den store debat vedrørende direktivet om fjernsyn uden grænser, som vi havde i denne mødesal sidste år.

Madam President, this report springs from the major debate on the Television without Frontiers Directive, which we had in this Chamber last year.

Man bør sondre mellem bevægelser affødt af behovet for at søge beskæftigelse og den frie bevægelighed for personer, som er alle borgeres ret.

A distinction should be made between movements triggered by the need to seek employment and the free movement of persons which is a citizen ’ s right.

Vi vil i begyndelsen af juli i Madrid få at se, hvorledes NATO, en institution, der er affødt af den kolde krig, bliver udvidet, men til skade for hvem?

We will see in early July in Madrid how NATO, an institution with its origins in the Cold War, is enlarging to the detriment - of whom?
 

Forum resultater

"affødt" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den tysk-danske ordbog af bab.la.