Sådan skriver man et brev på engelsk

Dansk-engelsk oversættelse af "aflevere"

 

"aflevere" engelsk oversættelse

Resultater: 1-24 af 37

aflevere {verbum}

aflevere [afleverer|afleverede] {vb.} (også: frelse, udbringe, indlevere, overbringe)

Vores befolkning kan omkostningsfrit aflevere deres bil hos den endelige sælger.

Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.

Jeg er glad for, at vi har kunnet aflevere den så hurtigt.

I am happy that we have been able to deliver so quickly.

Mødet med præsident Putin giver os lejlighed til at aflevere et klart og forhåbentligt sammenhængende budskab fra Den Europæiske Unions ledere.

The meeting with President Putin will be a chance to deliver a clear and hopefully coherent message from European Union leaders.

Den bedste måde at sørge for en god indsamling på er, at den sidste bruger af en bil gratis kan aflevere den hos en anerkendt ophugger.

The best way of ensuring successful collection is to enable the last owner to deliver the vehicle to an authorised treatment facility free of charge.

Til trods for problemets yderst komplekse og ømtålelige karakter lykkedes det udvalget at aflevere sin udtalelse i god tid inden afslutningen af forhandlingerne.

Despite the extremely complex and thorny nature of the issue, the committee managed to deliver its opinion in good time for the conclusion of the negotiations.

aflevere [afleverer|afleverede] {vb.} (også: falde i søvn)

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "aflevere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Jeg vil gerne anmode Dem om at aflevere alle oplysninger om emnet til mit kontor.

I would ask you please to supply the full details on that matter to my office.

Ofret tvinges til at aflevere indtjeningen enten direkte eller gennem tredjepart.

The victim is forced to hand over her earnings either directly or through a third party.

Nu sidder min delegation tilbage, eftersom vi vil aflevere en skriftlig stemmeforklaring.

My delegation has remained as we wish to submit a written explanation.

Gennemsnittet er som sagt 5, 4 %, men vi skal aflevere en samlet revisionserklæring.

As stated, the average is 5.4 %, but we have to supply a global DASS.

Vi kom for sent til at aflevere dem, men vi har allerede talt med en række kolleger om dem.

We were too late to hand it in, but it has been discussed with a number of Members.

Vores befolkning kan omkostningsfrit aflevere deres bil hos den endelige sælger.

Belgians can deliver their cars back to the vendor without any cost.

Hvorfor skal en person, der kommer på besøg hos os, en af vores borgere, aflevere sit pas.

Why should someone who comes to visit us, one of our citizens, hand over their identity cards?

Hr. Poignant er imod idéen om, at også de perifere regioner skal aflevere flådekapacitet.

Rapporteur Poignant opposes the notion that peripheral regions should also give up fleet capacity.

Formandskabet vil også få besøg af vores gruppe i Luxembourg, idet vi vil aflevere vores egne forslag.

It will also receive a visit from our Group in Luxembourg so that we can submit our own proposals.

Hvis De ønsker at ændre Deres stemme, skal De bede betjenten om en ny stemmeseddel og aflevere den gamle.

If you want to change your vote, ask the usher for a new ballot paper and surrender the old one.

I punkt 14 opfordrer Parlamentet Kommissionen til omgående at aflevere en rapport om evalueringen af Leader II.

In point 14, Parliament calls on the Commission to submit an evaluation report on LEADER II immediately.

Fru Theato, jeg har tillid til, at ekspertkomitéen vil aflevere sin rapport til os mandag den 15. marts kl.

Mrs Theato, the Committee of Independent Experts is due to submit its conclusions at 5 p. m. on Monday, 15 March.

Det er bedre end det, De plejer at aflevere.

It is better than what you have usually come up with.

Jeg vil fortælle, at de inden september - som De sagde - skal aflevere deres forslag på den måde, de mener, det bør ske.

I will say that, before September, as you have said, they must put forward the proposal in any way they think necessary.

Jeg er klar over, at de ikke vil aflevere dem alle, men de bør i det mindste angive, i hvor stor udstrækning de vil aflevere dem.

I know they will not give them all up but they at least should give an indication of how much they will give up.

Vi vil i hvert fald ikke aflevere Parlamentets ret til at træffe sin egen beslutning om dechargen i garderoben.

In any event, we will certainly not hand in Parliament's right to make its own decision on discharge along with our hats and coats.

Jeg vil have dem til at aflevere dem.

I want them to give them up.

Borgerne kan i 2005 gratis aflevere deres produkter til en opsamlingsplads, medmindre medlemsstaten går et skridt videre.

In 2005, citizens will be able to take their products to a collection point free of charge, unless the Member State goes a step further.

Kære kolleger, når man rejser i Nederlandene, kan man konstatere, at i Nederlandene kan den sidste ejer aflevere sin bil omkostningsfrit.

If you travel to the Netherlands, you will find that every last owner can get rid of his car cost-free.

En gang, hvor jeg ville aflevere en stemmeforklaring, blev den kendt ugyldig, da man skal være til stede i salen, når proceduren gennemføres.

Once when I handed in an explanation of vote it was declared invalid because one is supposed to be present during this procedure.
 

Forum resultater

"aflevere" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i bab.las tysk-danske ordbog.