Professionelle oversættere er kun et klik væk

Dansk-engelsk oversættelse af "annullere"

 

"annullere" engelsk oversættelse

Resultater: 1-23 af 36

annullere {verbum}

annullere {vb.} (også: afbestille, aflyse, forkorte, sende afbud)

Du kan annullere din konto og påbegynde din refusionsprocedure på følgende måde:

You can cancel your account and start your refund process by following these steps:

Det er muligt, du kan annullere din ordre og afgive en ny ordre med de ønskede ændringer.

You may be able to cancel your order and re-place it with the desired changes.

Hvis du har det, og du gerne vil annullere din konto, vil du sikkert kunne opnå en refusion.

If so, and you'd like to cancel your account, you might be eligible for a refund.

Tiden er tværtimod inde til at annullere gælden for landene i Syd.

On the contrary, it is time today to cancel the debt of the countries of the South.

Og vil han annullere proceduren for uforholdsmæssigt store underskud, som han indledte over for Portugal?

And is he going to cancel the excessive-deficit procedure that he imposed on Portugal?

annullere {vb.} (også: opsige)

annullere {vb.} (også: ophæve, erklære ugyldig)

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "annullere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Min gruppe støtter ikke ændringsforslag 5 fra Gruppen De Grønne om at annullere nr.

My group will not vote for the Greens ' Amendment No 5 to delete paragraph 26.

Du kan annullere din konto og påbegynde din refusionsprocedure på følgende måde:

You can cancel your account and start your refund process by following these steps:

Det er således ikke muligt for Domstolen at annullere direktivet delvist. "

It is not therefore possible for the Court to annul the directive partially. "

Alene på det grundlag bør vi annullere beslutningen om at indlede forhandlinger med Tyrkiet.

On that basis alone, we should reverse the decision to open negotiations with Turkey.

For at få en refusion skal du starte med at annullere din AdWords-konto.

To get a refund, start by canceling your AdWords account.

Den tyske version, sådan som den ligger her foran mig, ville vi også annullere.

We would delete the German version as it stands as well.

Det fastlægges heri, at Parlamentet da lige så vel som Kommissionen kan foreslå Rådet at annullere dem.

This clause stipulates that either this House or the Commission could propose suspension to the Council.

Du kan til enhver tid annullere din konto ved at slette den.

You can cancel your account by deleting it at any time.

Desværre fik Parlamentet ikke det nødvendige flertal ved andenbehandlingen til at annullere denne ordning.

Unfortunately, at second reading Parliament could not achieve the majority needed to delete this provision.

Nu har det været muligt hovedsageligt at annullere disse nedskæringer.

Now we have been able to prevent most of these cuts.

Jeg var imod at annullere mødet om fredagen.

I was against doing away with the Friday sittings.

Hvem har egentlig bemyndiget konventet til at annullere målet om prisstabilitet fra kataloget med Unionens mål?

Who actually authorised the Convention to delete the goal of price stability from the catalogue of Union objectives?

Derpå kom der et kompromis gående ud på at sammenfatte disse ændringsforslag eller for en dels vedkommende annullere dem.

After that there was a compromise to group these amendments or to withdraw some of them.

G8 bør annullere enhver gæld til IMF og Verdensbanken for lande, som er forpligtet til at nå udviklingsmålene inden 2015.

The G8 should cancel now all IMF and World Bank debts for countries committed to those 2015 development targets.

Fru formand, jeg ville blot sige til Dem, at jeg er imod forslaget fra vores kollega Barón Crespo om at annullere spørgetiden.

Madam President, I just wanted to say that I am against Mr Barón Crespo's suggestion that we should cancel Question Time.

Jeg er chokeret over ændringsforslagene fra Socialdemokraterne og andre, der vil annullere dette afsnit i Fiori-betænkningen.

I am shocked at the amendments tabled by the social democrats and others who want to delete this passage from the Fiori report.

Jeg kan ikke annullere afstemningen.

The vote cannot be invalidated.

Jeg må også på det kraftigste tage afstand fra forslaget om at annullere EU ' s modydelse i forbindelse med den indgåede toldaftale.

And one thing that is really not playing the game is the unilateral cancellation of our side of the Customs Union.

Da først denne artikel var offentliggjort, reagerede administrationen fuldstændig berettiget med at annullere købet af disse to bygninger.

Once the report was out in the open, the administration reacted entirely appropriately by cancelling the purchase of those two buildings.

Jeg siger til Dem som en personlig bemærkning: Lad os annullere disse penge til kernefusionen og overføre dem til de vedvarende energikilder.

Let me make a personal remark: why not delete the appropriations for nuclear fusion and transfer them to renewables?
 

Forum resultater

"annullere" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

anmodninger · Ann · Annapolis · Annapurna · Anne · anneks · annonce · annoncere · annoncør · annulere · annullere · annullering · anode · anodisere · anomal · anonym · anonymisere · anonymitet · anordning · anoreksi · anormalitet

I den dansk-tyske ordbog kan du finde flere oversættelser.