Mød bab.las maskot Joppe på Facebook

Dansk-engelsk oversættelse af "indhold"

 

"indhold" engelsk oversættelse

Resultater: 1-23 af 422

indhold {substantiv}

indhold {et} (også: volumen)

content {substantiv}

De ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.

You know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.

Der findes mange misforståelser om dets materielle indhold og dets konsekvenser.

There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.

Disse nye pligter i traktaten har vi foreløbig ikke givet et konkret indhold.

Up to now, no definite content has been given to these new treaty obligations.

Der er temmelig mange vildledende oplysninger om forslagenes indhold i omløb.

There is some misinformation about the content of the proposals in circulation.

Jeg vil minde om, at vi bevidst har fokuseret på anvendelse frem for indhold.

I would remind you that we have deliberately focused on scope rather than content.

indhold {et} (også: masse, stof, formue, hovedindhold)

substance {substantiv}

Med hensyn til Europas fremtid må vi altså både diskutere metoder og indhold!

So when it comes to the future of Europe, let us discuss both methods and substance.

Mit spørgsmål berører imidlertid substansen og det egentlige indhold af denne aftale.

My question, however, concerns concrete matters and the substance of this agreement.

Nu må vi i gang med arbejdet, se på det reelle indhold og skabe resultater.

Now we have to get down to work, look at the substance and deliver results.

Kommissionens forslag om et socialsikringskort mangler essentielt indhold.

The Commission proposal for a social security card is lacking in substance.

Jeg anmoder kommissæren om særligt at give dette punkt et nærmere indhold.

I call on the Commissioner to give this point in particular more substance.

indhold {et}

contents {fl}

Er det korrekt, at alle dele af forslaget vil blive godkendt i hele sit indhold?

Is it true that the contents of all parts of the proposal will be approved?

Vi stiller os positivt til betænkningens indhold og støtter det i hovedtræk.

We have a positive opinion of the contents of the report and support its main points.

Brevets indhold er sivet ud inden emnet er blevet behandlet af Parlamentets Præsidium.

The contents of the letter were leaked before the Bureau was able to discuss the issue.

Til en vis grad udgør direktivet en ramme med et endnu uklart indhold.

In certain respects the directive forms a framework whose contents are still unclear.

På andre punkter kan vi fuldt og helt tilslutte os denne betænkning og dens indhold.

In other respects we can accept this report and its contents in full.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "indhold" på engelsk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "indhold" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Ud fra alle disse små stykker er vi således ved at give mødet i Lissabon indhold.

You see, all the different pieces are coming together to give direction to Lisbon.

Andre rapporter af lignende indhold kritiserer situationen i Pakistan og Kina.

Other reports of a similar kind denounce the situation in Pakistan and China.

Vi ville derfor stemme for en beslutning med dette indhold efter denne debat.

We would therefore agree to the resolution resulting from these debates saying so.

Alle de andre eksisterende udvalg med et tilsvarende indhold skal afskaffes.

All other existing committees dealing with related matters will be disbanded.

Der findes ingen oplysninger om affald med stort pvc-indhold på deponeringsanlæg.

No data are available on the state of landfill waste containing large amounts of PVC.

Jeg håber i det mindste, at dette formandskab giver dette et godt indhold.

I hope that this Presidency will interpret that in the right way in any case.

Vi er nødt til massivt at støtte transformeringen fra analogt til digitalt indhold.

We must lend unstinting support to the transfer from analogue to digital.

Jeg mener dog, at dette er det praktiske indhold, vi skal rette os efter.

In any case, I believe we must be guided by the nature of the task ahead of us.

Forslaget opstiller målværdier og langsigtede målsætninger for luftens indhold af ozon.

The proposal sets target values and long-term objectives for ozone in ambient air.

Internettets primære formål er ikke at udbrede ulovligt og skadeligt indhold.

The primary purpose of the Internet is not to disseminate illegal and harmful material.

Dermed giver vi konkret indhold til princippet om, at forureneren betaler.

This is our concrete endorsement of the principle that the polluter pays.

De skal leve op til det, de har lovet, og sikre, at de tomme bilag får et indhold.

Some of them have been dealt with, but I would like to re-emphasise them.

Nu skal aftalens indhold hurtigst muligt realiseres i dens fulde omfang af begge parter.

We must now implement this agreement completely and swiftly, and on both sides.

Forslaget bidrager dermed til at give begrebet integration nyt indhold.

In recognising this, the text helps to give real meaning to the term 'integration '.

Selvfølgelig er vi meget spændt på den nye forfatnings præcise indhold.

We are naturally very curious about the precise details of the new Constitution.

Vi skal nu give disse øgede handlemuligheder et konkret og fornuftigt indhold.

These increased opportunities must now be backed up by something tangible and meaningful.

Det er et væsentligt skridt i den rigtige retning, og vi bør nu give det konkret indhold.

This is a major step forward, to which we must now give concrete expression.

Endelig vil jeg rette en henstilling af samme indhold til mine kolleger her i Parlamentet.

Finally, I would make a similar appeal to my colleagues here in Parliament.

Der bør træffes foranstaltninger, så de får det samme indhold som møderne her i Strasbourg.

We must ensure that they are of the same standard as our part-sessions here in Strasbourg.

I sidste instans er der ikke så meget galt med forordningens indhold.

In the final analysis there is not so much intrinsically wrong with the regulation.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog af bab.la.