How to write a CV in engelsk

Dansk-engelsk oversættelse af "oversætte"

 

"oversætte" engelsk oversættelse

Resultater: 1-23 af 29

oversætte {verbum}

Jeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.

I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.

Klik på Oversæt for at oversætte siden, eller klik på Oversæt på din Toolbar.

Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.

Nu hvor vi er i gang, vidste du så, at du kan oversætte websteder, som er skrevet på andre sprog?

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

Forpligtelsen til at oversætte anmodninger mellem myndigheder bør gøres mere fleksibel.

The obligation to translate requests for assistance between authorities must be made more flexible.

Måske er det ikke let at oversætte til alle sprog, men på engelsk er det en fortræffelig formulering.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

oversætte {vb} [IT]

oversætte {vb} (også: tyde)

Are you missing a certain translation here? Let us know or submit your own translation below.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "oversætte" på engelsk

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeg siger det med anførselstegn, hvordan tolkene så vil oversætte anførselstegnene.

I put inverted commas around this, however the interpreters may translate these.

Klik på Oversæt for at oversætte siden, eller klik på Oversæt på din Toolbar.

Click Translate totranslate the page, or click Toolbar's Translate button.

Fjern oversættelseslinjen uden at oversætte siden ved at klikke på Nej.

To dismiss the translation bar without translating the page, click Nope.

Nu hvor vi er i gang, vidste du så, at du kan oversætte websteder, som er skrevet på andre sprog?

While we're on the subject, did you know that you can translate sites written in other languages?

Måske er det ikke let at oversætte til alle sprog, men på engelsk er det en fortræffelig formulering.

Perhaps it does not translate well into all languages, but in English it is an excellent sound bite.

Jeg vil selv oversætte dette til walisisk, som jeg er nødt til her i Parlamentet på nuværende tidspunkt:

We want a Europe where nations like Wales can play a full part in their own right.

Jeg håber, at tolkene i alle kabinerne kan oversætte dette rigtigt til de forskellige sprog.

I hope that the interpreters in all the booths can translate this accurately in all the language versions.

For det andet: Betydningen af at læse og oversætte er nu optaget ordentligt i programmet.

My second point is that the programme now takes full account of the importance of reading and translation.

Nogle af Dem er måske klar over, at Julius Nyrere brugte sin fritid til at oversætte Shakespeare til swahili.

Some of you may be aware that Julius Nyrere spent his spare time translating Shakespeare into Swahili.

For at sikre oversættelsesarbejdets kvalitet vil det være nødvendigt at oversætte fra mere end en tolkekabine.

This nevertheless requires special action and care; otherwise, the multicultural principle could become chaos.

Jeg ville være nødt til at oversætte på vej til mødesalen, fordi jeg ville have modtaget materialet samme dag.

I would have to do the translation on my way to the Chamber, having got the material the same day.

Du kan også oversætte hele websider på et øjeblik.

You can also translate whole webpages instantly.

Fru parlamentsmedlem, denne sætning var så uforståelig selv på tysk, at jeg hellere vil oversætte den.

Mrs Spaak, this last sentence was so incomprehensible even in my own language that I should prefer to clarify it.

De europæiske borgere kan ikke undgå at forstå dette, hvis vi sørger for at oversætte vores jargon til deres dagligdagssprog.

It will in fact be a unique opportunity for the House to promote its political priorities.

Konsulentorganisationer over hele Europa har sat sig for at oversætte målsætningerne om det indre markeds virkeliggørelse i praksis.

Intermediate agencies established throughout Europe, undertook to put the objectives for the integration of the internal market into practice.

Vi mener, det er klogt at overlade det til medlemsstaterne at beslutte at oversætte oplysningerne, undtagen når det drejer sig om autodiagnostik.

It would seem to us wise to leave the decision regarding the translation of instructions to the Member States, except with regard to self-testing.

Hvis du ændrer dit foretrukne oversættelsessprog, husker Toolbar dine sprogindstillinger og bruger dem til at oversætte sider fremover.

If you change your preferredtranslation language, Toolbar will remember your language preferences and use them when translating pages in the future.

Jeg ønsker dem og alle de europæiske fjernsynsstationer held og lykke med at oversætte forfatningens komplekse ordlyd til noget, som offentligheden kan kapere.

I believe that in presenting the Constitution, we should concentrate on the Charter of Fundamental Rights.

Det er ekstremt vanskeligt at gennemføre Europa-Parlamentets forslag med hensyn til gender mainstreaming, som jeg vil oversætte med integration af kønsaspektet.

It is extremely difficult to implement what the European Parliament is proposing with gender mainstreaming, which I would translate into French as transversalité.

Eftersom mødeformanden taler græsk, vil jeg tillade mig at sige det på latin og at oversætte det med et tysk ordsprog:» Laus nova nisi oritur etiam virtus amittitur«.

Given that our President speaks Greek, I shall take the liberty of saying this in Latin and translating it with a German proverb: 'laus nova nisi oritur etiam virtus amittitur '.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: skærmbillede, slange, rød brandmand, blå brandmand, tællelig

Lignende ord