Har du tid, der skal slås ihjel?

Prøv vores Hangman spil

Dansk-engelsk oversættelse af "tilhørsforhold"

 

"tilhørsforhold" engelsk oversættelse

Resultater: 1-22 af 68

tilhørsforhold {substantiv}

tilhørsforhold {et} (også: filial)

affiliation {substantiv}

Den generelle opfattelse er faktisk, at etnisk tilhørsforhold omfatter nationalitet.

The general interpretation is, in fact, that ethnic affiliation embraces nationality.

Rådet har ingen ret til at sætte spørgsmålstegn ved de udpegedes politiske tilhørsforhold.

The Council has no locus to question the political affiliation of nominees.

Menneskers ligeværd uanset religiøst tilhørsforhold fremhæves.

The equal value of human beings, irrespective of their religious affiliation, is emphasised.

Det siger jeg uafhængigt af partipolitisk tilhørsforhold.

I say that quite independent of any party-political affiliation.

Det, der skiller os, er vort politiske tilhørsforhold.

The thing that separates us is our political affiliation.

Det er om nogen disse betingelser, der skal udvikle borgernes tilhørsforhold til et projekt, de ofte ikke forstår.

These are the necessary conditions for developing a sense of belonging to a project which often seems remote.

Det giver også de unge mulighed for at få adgang til en række værdier, som giver et tilhørsforhold til et socialt og kulturelt samarbejdsområde.

The programme also allows young people to absorb a range of values which will create a sense of belonging to a common social and cultural area.

Men det kan på den anden side også forstås som europæisk medborgerskab eller europæisk identitet med rettigheder og pligter for borgerne, aktiv deltagelse og et tilhørsforhold til Europa.

However, it can also be seen as European citizenship or European identity, with rights and duties as citizens, active participation and a sense of belonging to Europe.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "tilhørsforhold" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Det, som når frem til borgerne, er afgørende for deres følelse af at have et tilhørsforhold.

What is decisive for the public's sense of belonging is what goes down well with them.

Dette skal gøre toldembedsmændenes EF-tilhørsforhold synligt for alle.

The idea is to make it clear to everyone involved that the customs officials belong to the Community.

Jeg vender nu tilbage til krænkelserne, der drejer sig om religiøst tilhørsforhold.

Let me return to the subject of the exemption for religion.

I henhold til forretningsordenen bliver man medlem af en politisk gruppe efter politisk tilhørsforhold.

Under our Rules of Procedure, you join a political group on the basis of political affinity.

Der blev i vores udvalg ikke stemt efter politisk tilhørsforhold.

The vote in our committee was not along political lines.

Et Europa, som vækker tillid på baggrund af sin enhed og fremkalder tilhørsforhold gennem mangfoldighed.

A Europe inspiring confidence by its unity and drawing allegiance through diversity.

Lad os arbejde på tværs af partier og nationale tilhørsforhold.

Let us cut across party lines and national allegiances.

Euroen vil for borgene blive et klart symbol på deres tilhørsforhold til et forenet Europa.

For our fellow citizens, the euro will be a clear symbol of the fact that they belong to a united Europe.

De har udtalt - og det støtter vi Dem i - at De vil styrke borgernes tilhørsforhold til EU.

You said - and we support you - let us seek to promote the accession of our citizens to the European fold.

De gør ret i at minde om, at nationale tilhørsforhold er fuldt ud forenelige med europæiske tilhørsforhold.

You are right to remind us that a national identity is perfectly compatible with a European identity.

for det andet afskaffelse af kriteriet om rederens nationale tilhørsforhold i forbindelse med registrering;

Second, the abolition of the criterion of the shipowner's nationality as a condition of registration.

Jeg føler mig ikke kaldet til at definere mit europæiske tilhørsforhold i forhold til min holdning til USA.

I feel under no compunction to define my Europeanness in terms of my attitude to the United States of America.

Vi for vores vedkommende må uanset vores politiske tilhørsforhold have en fornuftig og fremskridtsvenlig reform.

As far as we are concerned, whatever our political positions, we need to have sensible and progressive reform.

Kulturarven styrker følelsen af et tilhørsforhold til Den Europæiske Union, idet den påviser vores fælles rødder.

It strengthens the sense of belonging to the European Union by identifying the roots we all share.

De europæiske befolkninger har et dybtfølt, følelsesmæssigt, moralsk og praktisk tilhørsforhold til deres valuta.

The people of Europe have a deep emotional, psychological and practical attachment to their national currencies.

Hr. formand, en af følgerne af globaliseringen er, at der opstår en følelse af tilhørsforhold til verden.

Mr President, one of the consequences of globalisation is the emergence of the feeling of belonging to the world.

Kampen mod den globale fattigdom kan siges at være en målestok for vores humanitet og vores europæiske tilhørsforhold.

Fourthly, we must provide them with resources by levying VAT on the services provided by geostationary satellites.

Det spiller her desværre overhovedet ingen rolle, hvorledes flertalsforholdene er i Rådet efter politisk tilhørsforhold.

Unfortunately, the political majorities in the Council play no part at all here.

Ansættelsen skal ske på baggrund af en ansøgning og kvalifikationer og ikke på baggrund af politiske tilhørsforhold.

An appointment should only be made following an application and on the basis of qualifications, not political patronage.

Den fælles valuta vil være et vigtigt element for borgernes fornemmelse af tilhørsforhold til Den Europæiske Union.

The single currency is going to be an important element of the identification of European citizens with the European Union.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.