Resumé

Vores team blev informeret om, at oversættelsen for "vandt til" mangler.

Search for the most beautiful word
shared file
appurtenances

VOTE NOW

Dansk-engelsk oversættelse af "vandt til"

Oversættelse

"vandt til" engelsk oversættelse

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "vandt til" på engelsk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "vandt til" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Egentlig er det vel ingen overraskelse, at demokratiet vandt til slut.

I guess we should not have been surprised that democracy always wins in the end.

Vi vandt en del til sektoren, men mistede en del til musik- og underholdningssektoren.

We gained some things for industry but lost some for the music and entertainment business.

De vandt, og jeg tabte til min beklagelse og deres mulige overraskelse.

They won and I lost, to my regret and possibly their surprise.

dit Folk har du solgt til Spotpris vandt ikke Rigdom ved Salget.

Thou makest us a reproach to our neighbours, a scorn and a derision to them that are round about us.

De vandt således, men til hvilken pris?

You have won then, but at what price?

Ikke desto mindre vandt vi til sidst.

Nonetheless, we won through.

De har her i dag hørt de gentagne opfordringer til, at der gøres noget ved arbejdsløsheden, og vi er vandt til dette under denne slags forhandlinger.

Now you have heard the repeated calls here today that something be done about unemployment and we are used to this in these types of debates.

Jeg holdt så godt jeg kunne med Portugal i Bruxelles på Kong Baudouin-stadionet, men til sidst vandt Frankrig i en kamp, hvor man faktisk må sige, at Frankrig havde det bedste hold.

I supported Portugal as well as I could there at King Baudouin's Stadium in Brussels, but France won in the end in a match in which it has to be said that France had the better team.

Og Sammensværgelsen vandt i Styrke idet flere og flere af Folket gik over til Absalon.

And the conspiracy was strong; for the people increased continually with Absalom.

Der er en god grund til, at Helsingfors vandt sagen om rene busser.

It is with good reason that Helsinki won its case when it procured clean buses.

De vandt, og jeg tabte til min beklagelse og deres mulige overraskelse.

They won and I lost, to my regret and possibly their surprise.

han bragte dem til sit hellige Land de Bjerge hans højre vandt

And he brought them to the border of his sanctuary, even to this mountain, which his right hand had purchased.

Portugal afholdt for fire år siden en folkeafstemning om fri abort, og det blev " retten til liv ", der vandt.

Portugal held a referendum four years ago on liberalising abortion and won 'the right to life '.

Jeg vil i øvrigt benytte lejligheden til at lykønske det belgiske formandskab med den sejr, det vandt i går i Rom.

A propos, my congratulations to the Belgian Presidency on the battle which it won in Rome yesterday.

I Parlamentet har vi i hvert fald oplevet, at Europas holdning til dødsstraf for en gangs skyld vandt over det andet værdisystem.

We have in any event noted that, for once, the position of Europe against the death penalty has triumphed over that other set of values.

Jeg mindedes titlen på en film, der vandt en Oscar, " Livet er smukt ", og så forstod jeg, at vores arbejde fra tid til anden bærer frugt.

I remembered the title of that Oscar-winning film, 'Life is Beautiful ', and realised that our work does occasionally bear fruit.

I 1989 vandt udenlandske lektorer, der arbejder dér, en sag ved EF-Domstolen, der krævede, at deres kontrakter ikke blev begrænset til seks år.

In 1989 foreign lecturers working there won a case before the ECJ requiring their contracts not to be limited to six years.

Jeg refererer specifikt til en betænkning, som min gruppe tabte afstemningen om, men som vi ifølge Parlamentets forretningsorden egentlig vandt.

Specifically, I refer to a report to the effect that my group had lost a vote, even though, according to the Rules of Procedure, we had won it.

Det glæder mig, at den sunde fornuft vandt både i Kommissionen og i Rådet, og at formandskabets kompromis til sidst blev vedtaget.

I am pleased that good sense prevailed both within the Commission and within the Council and that the presidency compromise was eventually accepted.

Thi de forkynde selv om os hvordan en Indgang vi vandt hos eder og hvorledes I vendte om til Gud fra Afguderne for at tjene den levende og sande Gud

For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God;
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den tysk-danske ordbog af bab.la.