Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Dansk-engelsk oversættelse af "viden"

 

"viden" engelsk oversættelse

Resultater: 1-22 af 364

viden {substantiv}

  viden {en} (også: kundskab)

knowledge {substantiv}

Forsamlingen er nu tilstrækkelig oplyst til at kunne stemme med fuld viden om sagen.

The House is sufficiently well-informed to vote in full knowledge of the facts.

Den ekspertise og den viden, jeg finder i Kommissionen, overrasker mig til tider.

The expertise and the knowledge that I find in the Commission surprises me at times.

Viden overføres i nettene og befinder sig ikke mere kun på bibliotekets hylder.

Knowledge is to be found on the Internet these days, rather than on library shelves.

For det andet er viden og uddannelse nøglen til individuelt og kollektivt fremskridt.

Second: knowledge and training are the keys to individual and collective progress.

Det handler om holdninger og viden om dyr og om, hvordan dyr får det godt.

It is about attitudes and knowledge of animals and about how animals must feel well.

  viden {en} (også: vidensområde)

ken {substantiv} [gl.dags]
Are you missing a certain translation here? Let us know or submit your own translation below.
 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "viden" på engelsk

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Jeg har sikker viden om, at hr. kommissær Van Miert har store problemer hermed.

I know for certain that Commissioner Van Miert finds them difficult to accept too.

Derfor har vi brug for endnu mere viden om årsager, virkninger og sammenhænge.

We therefore need even more understanding of causes, effects and connections.

Alt dette kræver en hel del viden og støtte fra samfundet, EU, staten og borgerne.

Particular attention should also be paid to the development of human capital.

Og hans Ry nåede viden om thi på underfuld Måde blev han hjulpet til stor Magt.

And his name spread far abroad; for he was marvellously helped, till he was strong.

Nu forsøger vi at indhente en mere præcis viden om de forskellige holdninger.

Now we try to find out with greater accuracy what the various positions are.

Bestemmelser vedrørende udveksling med Danmark af viden på kerneenergiområdet

Provisions on the exchange of information with Denmark in the field of nuclear energy

Bestemmelser vedrørende udveksling med Irland af viden på kerneenergiområdet

Provisions on the exchange of information with Ireland in the field of nuclear energy

Befolkningen har ret til denne viden, og de ansvarlige bør pålægges afgifter.

The people have a right to know and the people responsible should be taxed.

Den sociale kløft mellem folk med viden og folk uden viden skal mindskes.

The social divide between the informed and the uninformed must be bridged.

Det hører så at sige til den grundlæggende viden i et retsstatsdemokrati!

This is one of the fundamental principles of a democracy under the rule of law.

Og i morgen vil vi alle skulle stemme efter bedste viden og samvittighed.

And tomorrow we shall all have to follow both our hearts and minds when we vote.

At beherske viden betyder magt og mangel på viden betyder mangel på indflydelse.

Control of information means power, and a lack of information means a lack of influence.

Begge har en stor logistisk erfaring og viden og ligeledes stor sagkundskab.

Both have a great deal of logistical experience, expertise and know-how.

En bredere adgang til information anbefales også under princippet om ret til viden.

Wider availability of information is also recommended under the right-to-know principle.

Der ikke nogen praktiske grunde til hinder for at opnå viden om sprog i Unionen.

If the tests are applied to the world of languages, the conclusions might be surprising.

Bibliotekerne bør også have den nyeste viden, nemt tilgængelig for alle.

Everybody must be able to use libraries to obtain with ease the information they want.

Der er tale om et område, som hun har stor viden om, og som hun er godt hjemme i.

This is a field about which she knows a great deal and which she understands thoroughly.

Det er muligt, at et fælles forskningscenter vil repræsentere mere bureaukrati end viden.

It is possible that a common research centre will mean more bureaucracy than science.

Men dette er ikke kun et spørgsmål om penge, det drejer sig også om viden.

Besides, this is not just a question of money but of expertise as well.

Hvis vi har mere viden om dette, formidler vi den gerne videre til parlamentsmedlemmerne.

If we learn any more, we shall glad to forward the information to the honourable Member.
 

Foreslå en ny dansk til engelsk oversættelse

Mangler den dansk til engelsk oversættelse, du ledte efter? Er du opmærksom på yderligere oversættelser? Brug feltet herunder til at foreslå nye oversættelser til ordbogen dansk-engelsk.

DanskDansk

Seneste ordforslag fra brugere: skærmbillede, slange, rød brandmand, blå brandmand, tællelig

Lignende ord