Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Engelsk-dansk oversættelse af "appendix"

 

"appendix" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 28

appendix {substantiv}

appendix {substantiv} (også: voucher, annex, enclosure, attachment)

bilag {et}

Cuba has requested to move the hawksbill turtle back to appendix II.

Cuba har anmodet om på ny at flytte karetteskildpadden over i bilag II.

They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.

De ønsker at bevare dem, og det gør de bedst, hvis elefanterne forbliver i bilag II.

There are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.

Der er altså gode grunde til ikke at placere den afrikanske elefant i bilag I i morgen.

But that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I.

Men det har intet at gøre med den kendsgerning, at elefanterne i det sydlige Afrika ikke skal flyttes tilbage i bilag I.

Indeed, I produced an appendix to my report that listed them and this was passed to the Commissioner's service.

Jeg udarbejdede faktisk et bilag til min betænkning med en liste over dem, som jeg videresendte til kommissærens tjenestegren.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "appendix":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "appendix" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

It ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.

Det skal være henholdsvis strömming og silakka; det bør også rettes i bilagene.

Appendix II contains most of the species regulated by the Commission.

Liste II indeholder de fleste af de arter, der reguleres af Kommissionen.

However, we can welcome the first sentence 'to list the Great White Shark in CITES Appendix II '.

Vi kan imidlertid bifalde første sætning " at optage den store hvide haj på CITES ' liste II ".

I support this proposal, but only if those appendices are approved within a two-month period.

Dette forslag støtter jeg, men kun, hvis disse tillæg godkendes inden for en frist på to måneder.

In relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.

Hvad angår CITES, er liste I reserveret til stærkt truede arter.

Such species could be proposed for listing under the CITES Convention, depending on the appendices.

Dette afgøres på en bestemt måde i henhold til CITES-bestemmelserne.

Madam President, we should not be regarded, on this side of the House, as an appendix, or indeed an appendicitis.

Fru formand, man skal ikke betragte os i denne side af salen som et vedhæng, for ikke at sige en blindtarm.

It is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.

Det er faktisk kun liste I og II, som forudsætter godkendelse af parterne i konventionen på dette område.

Another problem is the appendix which states which vitamins and minerals are to be permitted as food supplements.

De mindre virksomheders og producenters mulighed for at gøre sig gældende på markedet bekymrer mig meget i den henseende.

International commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.

International kommerciel handel med eksemplarer af disse arter, der er indfanget i naturen, er forbudt i medfør af liste I.

In other words, we will first hold a spit vote on the original text and then vote on Amendment No 2 as an appendix to the paragraph.

Vi stemmer altså først om originalteksten del for del og derefter om ændringsforslag 2 som tillæg til punktet.

The original paragraph 5 referred to an 'Australian proposal to list the Great White Shark in CITES Appendix II with a zero quota '.

Det oprindelige punkt 5 henviser til " det australske forslag om at optage den store hvide haj på CITES ' liste II med en nulkvote ".

It welcomes an Australian proposal to list the great white shark in Appendix II of CITES with a zero quota on precautionary principle grounds.

Den bifalder et australsk forslag om at medtage den store hvide haj på liste II i CITES med en nulkvote af hensyn til forsigtighedsprincippet.

The first priority that is emphasized everywhere, the scandal of mass unemployment, is being treated here like a sort of appendix to the session.

Den højeste prioritet, der understreges overalt, nemlig massearbejdsløshedsskandalen, bliver her behandlet som en slags appendiks til mødet.

I hope you can see to it that the undertakings are integrated into the agreement rather than being a sort of appendix that is not legally binding.

Jeg håber, De kan sørge for, at forpligtelserne bliver en integreret del af aftalen i stedet for en form for tillæg uden retskraft.

Firstly, the register of Members ' interests is to be public, without any appendices which then undermine the public nature of the information it contains.

For det første vil registret for parlamentsmedlemmers bierhverv være offentlige uden tilføjelser, som dernæst igen udhuler offentligheden.

Mr President, we are tending increasingly to become an appendix to the administration, and no longer representatives of the people.

Hr. formand, vi oplever i det hele taget en tendens til, at vi i højere og højere grad er et vedhæng til forvaltningen og ikke længere repræsentanter for folket.

Madam President, I also propose that when this amendment is adopted, it should be considered to be an appendix to paragraph 7 and not a paragraph in its own right.

Fru formand, jeg foreslår også, at denne ændring, hvis den vedtages, betragtes som en tilføjelse til punkt 7 og ikke som et selvstændigt punkt.

We would then vote on a second part - which, I think, those tabling the motion will choose to reject - and finally, as an appendix, we would vote on Amendment No 2.

Vi skal derefter stemme om en anden del - som jeg tror forslagstillerne ønsker at få forkastet - og derefter, som tillæg, skal vi stemme om ændringsforslag 2.

On the great white shark issue, the Community has generally supported the Appendix II listing, but rejected the zero quota on legal and scientific grounds.

Med hensyn til spørgsmålet om den store hvide haj har Fællesskabet generelt støttet opførelsen på liste II, men afvist nulkvoten af juridiske og videnskabelige årsager.
 

Forum resultater

"appendix" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Flere oversættelser i den dansk-tyske ordbog.