Sådan skriver man et brev på dansk

Engelsk-dansk oversættelse af "best"

 

"best" dansk oversættelse

Resultater: 1-33 af 2979

best {adjektiv}

best {sup.}

bedst {sup.}

Hence companies will be able to choose the approach which best suits their needs.

Selskaberne vil således kunne vælge det system, der bedst opfylder deres behov.

The Commission will have to reflect on the best way to move forward in this area.

Kommissionen vil overveje, hvordan der bedst kan ske fremskridt på dette område.

But that is one of the best-kept secrets in Europe and in the developing world.

Men det er en af de bedst bevarede hemmeligheder i Europa og udviklingslandene.

With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.

Hvad de central- og østeuropæiske lande angår, foregår dette bedst via projekter.

Make sure to select the shipping and handling method that best suits your needs.

Sørg for at vælge den metode til forsendelse og ekspedition, der passer dig bedst.

well {adverbium}

well {adv.} (også: with pleasure)

godt {adv.}

Mr President, I might well continue where my fellow MEP, Mrs Theorin, left off.

Hr. formand, jeg kunne jo godt fortsætte, der hvor min kollega Theorin standsede.

With regard to that, traceability has worked very well but there are limitations.

I den forbindelse har sporbarheden fungeret vældig godt, men der er begrænsninger.

If we choose the latter, we might just as well give up on our Lisbon objectives.

Hvis vi vælger sidstnævnte, kan vi lige så godt opgive at opfylde Lissabon-målene.

It is a very well-balanced outcome, and it forms a sound basis for future efforts.

Resultatet er meget afbalanceret og udgør et godt grundlag for det videre arbejde.

Reinforced cooperation works very well with a minimum of eight Member States.

Det forstærkede samarbejde vil kunne fungere godt med mindst otte medlemsstater.

well {adv.}

vel {adv.}

You know as well as I do that there are many ways of exerting political influence.

De ved lige så vel som jeg, at der er mange midler til politisk indflydelse.

Kazakhstan is actually a country which could manage very well without nuclear energy.

Kasakhstan er i virkeligheden et land, der meget vel kunne klare sig uden kerneenergi.

So some of our competition money could well be used for development rather than aid.

Så nogle af vores konkurrencepenge kan meget vel bruges til udvikling frem for støtte.

I have to say that the Souchet report has been particularly well received in our group.

Jeg må sige, at Souchet-betænkningen er blevet meget vel modtaget i vores gruppe.

He might well have got away scot-free as he was a poor candidate for political asylum.

Han kan meget vel være gået fri, eftersom han var en dårlig kandidat til politisk asyl.

well {interjektion}

well {interj.} (også: well then)

{interj.}

Well then, I dreamt that I was a very old pensioner who needed some medicine.

, men jeg drømte, at jeg var en meget gammel pensionist, der havde brug for medicin.

Well, in 2010 I was in a Chinese restaurant and I had a very good meal.

, men i 2010 var jeg på kinesisk restaurant, og der spiste jeg fantastisk godt.

Well, in the Netherlands the Commission blocked a large-scale merger.

, men i Nederlandene har Kommissionen modsat sig en stor sammenslutning.

All well and good, but that is the last chance if Parliament is going to decide by May.

Men det er også den sidste mulighed for, at Parlamentet kan frem til en afgørelse i maj.

The Community must achieve a well-balanced solution to the different aspects of this question.

Fællesskabet må en velafbalanceret løsning på de forskellige aspekter af dette spørgsmål.

well {interj.}

tja {interj.}

Well, Mr President, I slept very well last night and, once again, I had a dream.

Tja, hr. formand, jeg sov udmærket i nat, og jeg havde endnu en gang en drøm.

Well, they are here, sitting in the rather remote European Parliament.

Tja, de mennesker er os, der sidder i det forholdsvis fjerntliggende parlament.

Well, some would say that ten parties is a very wide range of parties being financed.

Tja, nogle vil sige, at 10 partier er et meget bredt spektrum af partier, som finansieres.

Well, you can say to me: ‘ they have delivered us 150 pages’.

Tja, De kan så fortælle mig: " De har leveret 150 sider til os ".

Well, we in Britain are looking to the European Court at the moment.

Tja, i Storbritannien er vi nu gået til EF-Domstolen.

well {interj.}

nåh {interj.}

well {substantiv}

well {substantiv}

brønd {en}

And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.

Da nu Isaks Trælle gravede i Dalen stødte de på en Brønd med rindende Vand;

A fountain of gardens, a well of living waters, and streams from Lebanon.

Min Haves Væld er en Brønd med rindende Vand og Strømme fra Libanon.

Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.

Drik Vand af din egen Cisterne og rindende Vand af din Brønd;

And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.

Så flyttede han derfra og lod grave en ny Brønd; og da de også yppede Kiv om den kaldte han den Sitna.

It cannot be based on the bottomless well principle.

Det kan ikke baseres på princippet om den bundløse brønd.

well {substantiv} (også: source, fountain, spring)

kilde {en}

The mouth of a righteous man is a well of life: but violence covereth the mouth of the wicked.

Den retfærdiges mund er en livsens kilde på uret gemmer gudløses mund.

India is a neighbour of Nepal, and so it may well have its own reasons for taking diplomatic action.

Som jeg sagde tidligere, er baggrunden for disse begivenheder uklar, men den er kilde til en vis bekymring.

We know full well that, with thirty members, this right of veto will be a source of impotence or collective weakness.

Vi ved godt, at med 30 medlemsstater vil denne vetoret blive en kilde til magtesløshed eller kollektiv svaghed.

The EU Charter must be firmly rooted in the Council of Europe's Social Charter as well as the ECHR.

Foruden Den Europæiske Menneskerettighedskonvention må også Europarådets socialpagt gælde som kilde og grundlag for EU-chartret.

Well-managed environments are themselves a source of wealth creation through agriculture, tourism and the maintenance of assimilative capacity.

Et velforvaltet miljø er i sig selv en kilde til værdiskabelse gennem landbrug, turisme og opretholdelse af optagelsesevnen.

well {konjunktion}

well {konj.} (også: but, why)

jamen {konj.}

And if we wished to give lessons on Algeria, well, we are giving lessons on Algeria.

Og hvis vi har lyst til at kritisere Algeriet, jamen så kritiserer vi da også Algeriet.

Well, we 'd better give it greater powers and additional officials....

Jamen, så skal den da have flere beføjelser og tjenestemænd...

Well, do you seriously believe that the Chinese cannot read the papers, or how do you think it looks?

Jamen tror De da for alvor, at kineserne ikke kan læse aviser, eller hvordan ser det da ud?

Well, now we are, and the Commission's report is a response to this fast-changing situation.

Jamen, det gør også vi nu, og Kommissionens rapport er et svar på denne situation, der ændrer sig så hurtigt.

Well, our answer to that is that the Treaties are absurd.

Jamen, så svarer vi, at bestemmelserne er absurde.

well {adjektiv}

well {adj.} (også: good, healthy, sound)

sund {adj.}

At the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.

Efter tre dages meget intensivt arbejde følte jeg mig overraskende sund og rask.

It has a dynamic, healthy and well-educated population.

Det har en dynamisk, sund og uddannet befolkning.

In a nutshell, this means strict adherence to the letter and spirit of the Bonn process as well as to sound macroeconomic and financial management.

Kort sagt betyder dette streng efterlevelse af Bonn-processens ånd og bogstav samt sund makroøkonomisk og finansiel ledelse.

In the past, certainly in the UK, it was a very common, cheap but delicious and healthy part of the diet of many less well-off families.

Tidligere var den, i hvert fald i Det Forenede Kongerige, en meget almindelig, billig men lækker og sund del af ernæringen for mange ikke så velbjergede familier.

On the contrary, it is well known that, when approached by a lion, an ostrich will sacrifice itself to protect its young, by moving away from the nest and allowing the beast to eat it.

Det er efter min opfattelse en sund holdning, og medlemmerne af CDA-delegationen har derfor fuldt og helt støttet dette skridt i den rigtige retning.

well {adj.} (også: healthy)

rask {adj.}

At the end of three very intensive days ' work I felt amazingly well and healthy.

Efter tre dages meget intensivt arbejde følte jeg mig overraskende sund og rask.

Mr President, I wish to thank Mrs Damião for all her work and I hope that she will get well soon.

Hr. formand, jeg vil takke fru Damião for hendes arbejde, og jeg håber, at hun snart bliver rask.

Please, Akin, get well soon.

Akin, vi beder dig blive rask igen!

Since then she has been in at least four different prisons including an all-male prison, despite the fact that she is four months pregnant and not well.

Hun har siden da været anbragt i mindst fire forskellige fængsler, heriblandt et fængsel udelukkende for mænd, skønt hun er gravid i fjerde måned og slet ikke rask.

Furthermore, he is unwell and has not received adequate medical treatment.

Endvidere er han ikke rask og har ikke modtaget tilstrækkelig lægehjælp.

well

well [eks.] (også: what then, what of it, what about it)

hvad så [eks.]

Well then, what did we see and hear in Iraq, and what collective conclusions have we drawn?

Hvad og hørte vi så i Irak, og hvilke fælles konklusioner har vi draget heraf?

If that sounds a little nostalgic, well, why not?

Det kan godt være, det lyder lidt nostalgisk, men hvad ?
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "best":

Synonymer (engelsk) for "well":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "best" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "best" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

The authors have also been informed of this in writing, to the best of my belief.

Forslagsstillerne har også, så vidt jeg ved, modtaget skriftlig meddelelse herom.

At its best the knowledge society can be a social dimension of the new capitalism.

I bedste fald kan videnssamfundet være en social dimension for ny kapitalisme.

This seems the best way to retain the good work which the rapporteurs have put in.

Det forekommer mig den bedste måde at beholde ordførernes gode stykke arbejde på.

We must give the consumer the power to study, inform and share best practices.

Vi skal give forbrugerne magt til at studere, informere og udnytte bedste praksis.

That is why sharing best practice between countries throughout the EU is so vital.

Derfor er det så vigtigt, at vi udveksler bedste praksis mellem landene i hele EU.

Member States are the best experts when it comes to managing their own forests.

Medlemsstaterne er de bedste eksperter i, hvordan deres egne skove skal forvaltes.

Even with the best will in the world this form of assurance cannot be safeguarded.

Selv med den bedste vilje af verden kan en sådan beskyttelse ikke gøres sikker.

We educate our children as best we can, send them to schools and universities.

Vi uddanner vores børn på bedste vis, sender dem i skoler og på universiteter.

I nevertheless regard ratification by the EU alone as a second-best alternative.

Jeg anser endda en ratifikation, der kun involverer EU, som den næstbedste løsning.

A free vote in Parliament is not always the best solution in this connection.

En fri afstemning i parlamentet er i den forbindelse ikke altid den bedste løsning.

I also think investors will find welcome protection with the best-execution rule.

Jeg tror også, at investorerne vil bifalde beskyttelse i forbindelse med reglen om.

I do not believe such a move is in the best interests of the future of the Union.

Jeg mener ikke, at et sådant skridt er i den bedste interesse for Unionens fremtid.

The best visibility is obtained by running an effective and professional operation.

Den bedste synlighed opnås ved at afvikle en operation effektivt og professionelt.

The Commission did its best to take into account the comments from your side.

Kommissionen gjorde sit bedste for at tage hensyn til kommentarerne fra Deres side.

We believe this would be the best way to keep faith with the Lisbon Strategy.

Det er efter vores mening den bedste måde at være tro mod Lissabon-strategien på.

Moreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the best gold.

Fremdeles lod Kongen lave en stor Elfenbenstrone overtrukket med lutret Guld.

That is without a doubt the best example of the success of this Community policy.

Det er utvivlsomt det bedste eksempel på, hvor succesrig denne EU-politik har været.

The Commission thinks this is the best way of supporting the efforts of the UN.

Kommissionen mener, at dette er den bedste måde at støtte FN ' s arbejde på.

We shall also have to decide how best to organise the work of this convention.

Vi skal også finde den rette måde at organisere arbejdet i dette konvent på.

I would call on the fifteen governments to send their best people to the Convention.

Jeg opfordrer de 15 regeringer til at sende deres bedste folk til konventet.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen, sneakersokker

Lignende ord

berry · berth · beryl · beryllium · beset · beside · besides · besotted · bespoke · bespoken · best · bestseller · beta · Betelgeuse · Bethlehem · betray · betrayal · betrothal · betrothed · better · betting

Flere oversættelser i bab.las dansk-engelske ordbog.