Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "consciousness"

 

"consciousness" dansk oversættelse

Resultater: 1-23 af 26

consciousness {substantiv}

consciousness {k.ent} (også: awareness)

Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.

Vi opnåede at skabe bevidsthed, hvad angår den politiske deltagelse.

These can best be overcome by developing a European consciousness.

Denne frygt håndteres bedst ved at udvikle en europæisk bevidsthed.

National frontiers are a central part of many people's consciousness.

Landegrænserne er noget centralt i mange menneskers bevidsthed.

Television, not radio, has the greatest impact on people's consciousness.

Tv, ikke radio, har størst indvirkning på folks bevidsthed.

These are citizens’ projects that strengthen European consciousness and identity at grass-roots level.

Der er borgerprojekter, som grundlæggende styrker den europæiske bevidsthed og identitet.

consciousness {substantiv} (også: awareness)

bevisthed {en}

conscious {adjektiv}

conscious {adj.} (også: deliberate, aware)

bevidst {adj.}

Finally, we are conscious of our mutual interests and our linked destinies.

Endelig er vi bevidst om vores gensidige interesser og indbyrdes forbundne skæbne.

You press the button, you move your mouse, you make a conscious decision.

Man skal trykke på en knap og klikke med musen, det er en bevidst beslutning.

Parliament is conscious of its responsibility as part of the budgetary authority.

Her er Parlamentet sig sit ansvar bevidst som part i budgetmyndigheden.

Like all Members of this House, I am conscious of the budgetary implications of reform.

Jeg er som de øvrige medlemmer af Parlamentet bevidst om reformens budgetmæssige indvirkning.

I am conscious that the question of comitology has raised a problem for Parliament.

Jeg er bevidst om, at spørgsmålet om komitésystemet har indebåret et problem for Parlamentet.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "consciousness":

Synonymer (engelsk) for "conscious":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "consciousness" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

It also has something to do with the newly awoken self-consciousness of this Parliament.

Det har også noget at gøre med den nyvakte selvbevidsthed i Europa-Parlamentet.

It has been especially important to increase public consciousness of the need to protect minors.

Man har især lagt vægt på at øge bevidstheden om, at det er nødvendigt at beskytte mindreårige.

All too often, weight-consciousness turns into anorexia.

Alt for ofte går ønsket om at være slank over i anoreksi.

This debate will further strengthen the citizens ' consciousness of their identity as European citizens.

Denne debat vil bidrage til at styrke en europæisk borgerbevidsthed.

There is not enough European consciousness in the Member States, which use a double strategy to weaken it.

- Hr. formand, hr. formand for Kommissionen, jeg har nogle få kommentarer til udenrigspolitikken.

Lifelong learning is now more important than ever and we must continue to impress this on the national consciousness.

Livslang uddannelse er i dag vigtigere end nogensinde, og den tankegang skal styrkes yderligere hos befolkningen.

What we need, though, and what we must bring to light, is the awareness of a common European identity, Europe-consciousness.

Men det, vi har brug for, og som vi skal blotlægge, er bevidstheden om den fælles europæiske identitet, om Europa.

Do you have any consciousness of the gravity of repeating such words which cast suspicion on all the officials of the European Parliament?

Er De virkeligt klar over, hvor alvorlige Deres udtalelser er, og at de vil kaste mistanke på samtlige ansatte i Europa-Parlamentet.

Today, the idea of a Constitution for Europe has entered the consciousness of the European: Europe's citizens are now ready for the Constitution.

I dag er tanken om en forfatning for Europa ikke fremmed for offentligheden, idet Europas borgere nu er parate til at få en forfatning.

We need a concerted campaign to give real protection to our young people, to change our consciousness, to make real progress in reducing subsidies.

Vi har brug for en samordnet indsats for virkelig at beskytte vores ungdom, for at ændre vores indstilling og for virkelig at fremme fjernelsen af støtten.

We have a rapidly growing level of environmental consciousness leading to much composting and much landfill geared specifically to the production of biogas.

Vi har en hastigt voksende miljøbevidsthed, hvilket resulterer i megen biogasproduktion i forbindelse med kompostering og deponering.

The EU should insist that its own experts ' view prevails so that the maximum time between trapping and the animal losing consciousness is 30 seconds.

EU bør holde fast på, at deres egne eksperters synpunkter skal anvendes, så der går højst 30 sekunder, fra dyret fanges i fælden, og til det mister bevidstheden.

We believe that one of the measures of the consciousness of the depth of that historic challenge will be found in the reformist appetite of the states in the IGC.

Vi mener, at en målestok for bevidstheden om dybden af denne historiske udfordring vil være landenes appetit på reformer ved regeringskonferencen.

So we shall fight to establish the concept of equal opportunities in people's consciousness, and to get it incorporated into all policy areas and all regulations.

Vi vil kæmpe for, at ligestillingen mellem mænd og kvinder stadfæstes i vores hoveder, kommer til udtryk på alle politiske områder, i alle forordninger.

This trap does not succeed in eliminating suffering: mink take on average two and a half minutes before they lose consciousness and beavers nine and a half minutes.

Derudover mener jeg, at det er vigtigt at tilskynde folk til at gå ind for logikken bag mærkning og sporing af våben.

I believe that this very change in consciousness shows that adults in all walks of life really do consider lifelong learning of this kind to be more and more important.

Jeg tror, at netop denne ændrede erkendelse viser, at voksne i alle livets forhold egentlig anser livslang uddannelse for at blive mere og mere vigtigt.

It has been a remarkable achievement by the previous Ombudsman to have placed the role so firmly in the consciousness and on the map of administration.

Med en beundringsværdig indsats er det lykkedes den tidligere ombudsmand at skabe stor opmærksomhed omkring embedet og placere det på landkortet med hensyn til forvaltning.

Together, these activities contribute towards the further strengthening of safety consciousness and the safety of all bodies involved in the safe operation of nuclear plants.

Tilsammen bidrager disse aktiviteter til den fortsatte styrkelse af sikkerhedsbevidstheden og sikkerhedskulturen i alle organer, som har at gøre med sikker drift af nukleare anlæg.

This reorientation also means - and even that was not so simple - that a change of consciousness has taken place, at least in some Member States such as Germany, Greece and Ireland.

Denne nytænkning betyder - heller ikke det var helt let - i det mindste i nogle medlemsstater som Tyskland, Grækenland og Irland, at bevidstheden herom også har ændret sig.

I think that the terrorist attacks against Washington and New York on 11 September have awoken the consciousness of European citizens, who are now asking for more Europe and better Europe.

Jeg tror, at terrorhandlingerne mod Washington og New York den 11. september har vækket samvittigheden hos de europæiske borgere, som anmoder os om mere Europa og et bedre Europa.
 

Forum resultater

"consciousness" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Mere i den dansk-tyske ordbog.