Sprogartikler på LexioPhiles dagligt

Engelsk-dansk oversættelse af "to defend"

 

"to defend" dansk oversættelse

Resultater: 1-26 af 800

to defend {verbum}

to defend [defended|defended] {vb.} (også: to champion)

forsvare {vb.}

We are defending you, Commissioner, and we are asking you to defend yourself too.

Vi forsvarer Dem, hr. kommissær, og vi opfordrer Dem til at forsvare Dem selv.

When it comes to human rights, Europe must defend its good name on the world stage.

På menneskerettighedsområdet skal Europa forsvare sit gode navn på verdensplan.

The Socialist Group will defend the independence of that bank wholeheartedly.

Den Socialdemokratiske Gruppe vil helhjertet forsvare bankens selvstændighed.

The police and the military singularly failed to protect and defend the government.

Politiet og militæret undlod i enestående grad at beskytte og forsvare regeringen.

I do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.

Men jeg er ikke enig i, at det, vi her skal forsvare, er Unionens interesser.

to defend [defended|defended] {tr.vb.} (også: to protect, to safeguard, to guard, to shield)

værne {tr.vb.}

And I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria: and I will defend this city!

og udfri dig og denne By af Assyrerkongens Hånd og værne om denne By!

One of the most important tasks of the EU is to defend competition on equal terms.

Det er jo, rent faktisk, en af EU ' s vigtigste opgaver at værne om, at konkurrencen kan finde sted på lige vilkår.

At the same time, we would strongly defend the principle of subsidiarity and what is to be dealt with by Member States.

Samtidig vil vi værne meget både om subsidiaritetsprincippet og om det, der hører under medlemslandene.

I ask you to do something about it, to defend the dignity of this House of ours, to allocate speaking times in such a way that …

Jeg beder Dem om at gøre noget ved det, om at værne om Parlamentets værdighed, om at fastlægge taletiderne på en måde, så...

I must say, however, that it is not so easy to implement because we come up against the principle of subsidiarity, and states tend to defend this jealously.

Jeg vil dog advare om, at den ikke er så let at gennemføre, fordi vi nemt kommer ind på subsidiaritetsprincippet, og det plejer nationalstaten at værne kraftigt om.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "defend":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "to defend" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

I believe it is important that this should be one of the priorities we defend.

Jeg mener, at det er vigtigt, at det er en af de prioriteter, som vi forsvarer.

I only know the Commission’ s position, which I have defended or stated here.

Jeg kender kun Kommissionens holdning, som jeg har forsvaret eller præsenteret her.

We welcome the robust way that he has defended the balance of this directive.

Vi bifalder den robuste måde, hvorpå han har forsvaret balancen i dette direktiv.

The legal process is not finished and I understand that the defendants will appeal.

Retssagen er ikke slut endnu, og jeg har forstået, at de anklagede vil appellere.

We clearly want them to defend and respect the interests of non-EU countries.

Det er klart, at vi ønsker, at man beskytter og respekterer tredjelandes interesser.

If we do not defend the duty of neutrality, there will be no point to the directive.

Hvis vi ikke værner om neutralitetspligten, fjerner vi formålet med direktivet.

Furthermore, the report defends the ratification of the Treaty of Amsterdam.

På den anden side går betænkningen ind for, at Amsterdam-traktaten skal ratificeres.

As politicians we must devote special attention to defending consumer interests.

Det er vores opgave som politikere især at beskytte forbrugernes interesser.

The Commission defended its position in the Council, but was voted down unanimously.

Kommissionen forsvarede sin holdning i Rådet, men blev nedstemt med enstemmighed.

We had already defended this point of view with regard to the electricity directive.

Vi forsvarede allerede dette standpunkt i forbindelse med» elektricitetsdirektivet«.

Everyone shall have the possibility of being advised, defended and represented.

Enhver skal have mulighed for at blive rådgivet, forsvaret og repræsenteret.

Sweden has a good reputation when it comes to defending human rights in the world.

Sverige har et godt ry med hensyn til beskyttelse af menneskerettighederne i verden.

I have often defended the Greens, and also Greenpeace, against unjustified criticism.

Jeg har ofte forsvaret De Grønne og også Greenpeace mod uberettiget kritik.

It makes no sense to defend a principle and then not apply that principle in practice.

Det nytter ikke noget at gå ind for et princip og så ikke omsætte det detaljeret.

I am surprised, however, by those who are defending this kind of argument.

Men jeg er lidt chokeret over dem, der forsvarer denne type af ræsonnement.

With respect to Iran, the Council has always defended the policy of critical dialogue.

Med hensyn til Iran har Rådet stedse forsvaret den kritiske dialogs politik.

Many Finns believe that Finland's eastern border cannot be defended without landmines.

Mange finner tror, at Finlands østgrænse ikke kan forsvares uden personelminer.

It should not be defended even by those of us who deeply deplore the Milosevic regime.

Det bør end ikke forsvares af de af os, der dybt beklager Milosevics regime.

I conclude with a final point that I personally have always defended, namely recycling.

Jeg vil slutte med et punkt, som jeg personlig altid har forsvaret, nemlig genbrug.

That is why we respect and defend the law - no matter who it applies to.

Derfor respekterer vi denne ret og forsvarer, at den skal gælde for alle.
 

Forum resultater

"to defend" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Derudover tilbyder bab.la en dansk-engelsk ordbog for flere oversættelser.