Tilbud om praktikpladser i mange lande

Engelsk-dansk oversættelse af "to ensue"

 

"to ensue" dansk oversættelse

Resultater: 1-22 af 79

to ensue {verbum}

to ensue [ensued|ensued] {vb.} (også: to follow, to trail)

følge {vb.}

Firstly, we expect clear statements from the Commission about regular and early reports, so that further steps can ensue.

For det første forventer vi klare udtalelser fra Kommissionen til støtte for regelmæssige, tidlige rapporter, for at der kan følge yderligere skridt.

The Commission blames the Member States for not providing information about the lack of action in time for the proper democratic procedures to ensue.

Kommissionen bebrejder medlemsstaterne for ikke rettidigt at oplyse om mangelen på handling, så de rette demokratiske procedurer kan følge efter.

The ever-increasing volume of traffic on our roads brings with it an increase in the number of road traffic accidents and the human tragedies that ensue.

Den stadig tættere trafik på vores veje medfører også et stigende antal trafikulykker med menneskelige tragedier til følge.

As regards sulphates and sulphides, it is clear that they cause asthma and, in the worst cases, death ensues.

Hvad angår sulfater og sulfider, så forårsager de helt sikkert astma og i værste fald med døden til følge.
Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "ensue":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "to ensue" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

The arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.

Tilbageholdelsen af et spansk fartøj og den bitre kamp, som fulgte, er nu fortid.

Did they not know that only a bloodbath could only ever ensue as a result?

Var Ministerrådet ikke klar over, at dette nødvendigvis måtte føre til et blodbad?

I wish you good luck in Gothenburg, and I hope that a convention will ensue.

Jeg ønsker Dem held og lykke i Göteborg, og jeg håber, at det resulterer i en forsamling.

I denounce this war and the ensuing split between victors and vanquished.

Jeg forkaster den krig og den heraf følgende todeling mellem sejrherrerne og de besejrede.

That apparently ensued from Amendments Nos 16 to 19 put forward by Mr Helmer.

Det fulgte tilsyneladende ændringsforslag 16-19, der er fremsat af hr.

If, on top of this, the fittest constitute the minority, then conflicts are bound to ensue.

Når den stærkeste tilmed udgør et mindretal, kan konflikter ikke udeblive.

Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it!

han vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!

A total of 10 % is being cut from Latin American bananas, and still more problems will ensue.

I alt fjernes 10 % af de latinamerikanske bananer, og det vil give endnu flere problemer.

We must, however, remain vigilant, not least in the immediately ensuing days and weeks.

Vi skal dog fortsat være årvågne, også i de kommende dage og uger.

For that reason it has an immense responsibility to prevent any adverse effects which might ensue.

Derfor har den også et exceptionelt stort ansvar for at forhindre bivirkningerne.

The tax competition should ensue from different tax rates.

Skattekonkurrencen skal være resultatet af forskellige skattesatser.

In reaction to this, various attacks have ensued on mosques and Islamic schools in the Netherlands.

Som reaktion herpå har der allerede i Nederlandene været flere anslag mod moskéer og muslimske skoler.

Then an appeal to enforce a total ban will rightly ensue.

Så vil man med rette opfordre til opretholdelsen af det totale forbud.

Ensuing Commission proposals have adhered rigidly to this roughly sketched out agenda.

Den groft skitserede agenda blev ganske nøje overholdt i forslag fra Kommissionen i tilslutning dertil.

A further slow-down in economic growth has ensued too.

Vi har også set en yderligere afdæmpning af den økonomiske vækst.

The ensuing document is both ambitious and bombastic.

Det er et ambitiøst, men også højtravende dokument.

At that meeting we were able to come up with measures to be taken in the ensuing few months.

På det møde lykkedes det at finde frem til initiativer, som vil blive iværksat inden for de nærmeste måneder.

Fortunately, the ensuing proposal gave rise to such opposition within the Council that the matter was shelved.

Nævnte forslag formåede at fremprovokere modstridende holdninger i selve Rådet, hvorved sagen blev blokeret.

It has been 18 months since the Erika sank, an event marked by commotion, emotion and by ensuing controversy.

Det er således gået 18 måneder siden Erikas forlis, der fremkaldte de følelser, som vi kender og stor polemik.

We have seen the tragic results that have ensued.

Vi har set det tragiske resultat, dette har ført til.
 

Forum resultater

"to ensue" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: flyer, druktur, intern, korstog, æblet falder ikke langt fra stammen

Lignende ord

Endnu flere oversættelser i den tysk-danske ordbog af bab.la.