Engelsk-dansk oversættelse af "issues"

EN issues dansk oversættelse

volume_up
issue {substantiv}

EN issues
volume_up
{flertal}

issues (også: problems)
They are very sensitive to their own issues and not so sensitive to those of women.
Disse er meget lydhøre over for deres egen problematik og ikke særlig lydhøre over for kvinders problematik.
We dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.
Vi bringer navnet Kristus i vanry, hvis vi behandler denne problematik på en sådan måde.
This really does raise some very serious issues.

trending_flat
"problems"

issues (også: problems)
There are indeed scientific issues on the one hand and issues of democracy on the other.
Der er dels videnskabelige problemer, dels de demokratiske.
The Commission will address these issues in its upcoming legislative proposals.
Kommissionen vil tage disse problemer op i kommende lovforslag.
Issues with your search settings are likely caused by problems with your browser cookies.
Problemer med dine søgeindstillinger skyldes sandsynligvis problemer med din browsers cookies.

Eksempelsætninger "issues" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

EnglishThe issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.
De spørgsmål, jeg virkelig ønsker at rejse, vedrører gennemførelsen af budgettet.
EnglishThese are issues I will now be taking up with the federal authorities in Germany.
Dette er spørgsmål, som jeg nu vil tage op med forbundsmyndighederne i Tyskland.
EnglishIt is my opinion that it is important to look at environmental issues as a whole.
Jeg mener, at det er vigtigt at anskue miljøspørgsmålene i et helhedsperspektiv.
EnglishOne can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.
Man kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.
EnglishIn the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.
I anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.
EnglishThere are two main issues with which we in this House will have to get to grips.
Det første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.
EnglishI will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.
Jeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.
EnglishThe international community has to consider now the long-term development issues.
Det internationale samfund skal nu overveje de langsigtede udviklingsspørgsmål.
EnglishWe have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
EnglishThere are now two major environmental issues left to tackle at European level.
Så er der to store miljøproblemer tilbage, som skal behandles på europæisk plan.
EnglishEnvironmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.
De miljømæssige spørgsmål vil også blive prioriteret højere i TACIS-programmet.
EnglishI also want to stress the major role played by this House in all these issues.
Om alle disse emner kan jeg sige, at Parlamentet også har spillet en stor rolle.
EnglishWe will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.
Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.
EnglishI would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.
Derfor beder jeg Dem om ikke at knibe udenom ved uløste principielle spørgsmål.
EnglishMr President, I shall try to respond to a number of issues as quickly as I can.
Hr. formand, jeg vil forsøge at kommentere en række indlæg så hurtigt som muligt.
EnglishThat is the established jurisprudence on those issues and remains the situation.
Ansøgningen behandles i øjeblikket af Kommissionen i henhold til forordningen.
EnglishAll these issues concern us particularly as Members of this European Parliament.
Alle disse spørgsmål vedkommer os især som medlemmer i dette Europæiske Parlament.
EnglishI am certain that all these issues will be resolved in the medium or long term.
Jeg er overbevist om, at alle disse spørgsmål på længere og langt sigt kan løses.
EnglishIt affects people and it reaches them at different times and on different issues.
Den rammer folk og når dem på forskellige tidspunkter og i forskellige spørgsmål.
EnglishGardening issues, the Americans say, but theirs has been a different history.
Haveejerproblemer siger amerikanerne, der har haft en anden historisk udvikling.