Produktiv stilstand:

Spil Husk spillet!

Engelsk-dansk oversættelse af "issues"

 

"issues" dansk oversættelse

Resultater: 1-27 af 6875

issues {substantiv}

issues (problems) {fl} (også: problems)

problemer {fl}

These are the sort of issues that we shall need to look at as we take this forward.

Det er denne slags problemer, som vi skal se på, når vi går videre med dette.

That is why we must continue to urge the Commission to resolve these issues.

Derfor skal vi fortsat appellere til Kommissionen om, at disse problemer bliver løst.

The report which finally emerged goes some way to addressing these issues.

Den betænkning, som endelig blev færdiggjort, afhjælper i nogen grad disse problemer.

I would like to react to some of the issues raised by Mrs Rothe’ s report.

Jeg vil gerne kommentere nogle af de problemer, der nævnes i fru Rothes betænkning.

It is a matter of consulting the experts on these very technical and sensitive issues.

Der er tale om at høre standen om disse meget tekniske og ømtålelige problemer.

issues {fl} (også: problems)

We dishonour the name of Christ if we deal with these issues in this way.

Vi bringer navnet Kristus i vanry, hvis vi behandler denne problematik på en sådan måde.

They are very sensitive to their own issues and not so sensitive to those of women.

Disse er meget lydhøre over for deres egen problematik og ikke særlig lydhøre over for kvinders problematik.

Madam President, I would like briefly to outline the underlying issues and the main points of my report.

Fru formand, jeg vil kort præsentere den grundlæggende problematik og de væsentligste punkter i min betænkning.

This really does raise some very serious issues.

Dette er virkelig en meget alvorlig problematik.

The enormity of the issues affecting the Roma people in Central and Eastern Europe stands out for two reasons.

Her kommer den store problematik omkring romanibefolkningen i Mellem- og Østeuropa klart frem og det på en dobbelt måde.

issue {substantiv}

issue {substantiv}

to issue {verbum}

to issue [issued|issued] {vb.} (også: to give)

udstede {vb.}

to issue [issued|issued] {vb.} (også: to publish, to release, to broadcast, to despatch)

udsende {vb.}

to issue [issued|issued] {vb.} (også: to publish)

Mangler du en bestemt oversættelse her? Giv os besked eller foreslå din egen oversættelse her.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "issue":

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "issues" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

The international community has to consider now the long-term development issues.

Det internationale samfund skal nu overveje de langsigtede udviklingsspørgsmål.

The issues that I really want to raise concern the implementation of the budget.

De spørgsmål, jeg virkelig ønsker at rejse, vedrører gennemførelsen af budgettet.

I will not go through them individually, but will concentrate on the key issues.

Jeg vil ikke gennemgå dem et for et, men vil koncentrere mig om hovedpunkterne.

Environmental issues will also attract greater priority in the TACIS programme.

De miljømæssige spørgsmål vil også blive prioriteret højere i TACIS-programmet.

We have long since passed that stage when we are talking about security issues.

Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.

One can also think of horizontal issues for instance regarding the environment.

Man kan også forestille sig horisontale spørgsmål f.eks. i relation til miljøet.

I would therefore ask you not to climb down on the outstanding key policy issues.

Derfor beder jeg Dem om ikke at knibe udenom ved uløste principielle spørgsmål.

It affects people and it reaches them at different times and on different issues.

Den rammer folk og når dem på forskellige tidspunkter og i forskellige spørgsmål.

These are issues I will now be taking up with the federal authorities in Germany.

Dette er spørgsmål, som jeg nu vil tage op med forbundsmyndighederne i Tyskland.

Mr President, I shall try to respond to a number of issues as quickly as I can.

Hr. formand, jeg vil forsøge at kommentere en række indlæg så hurtigt som muligt.

It is my opinion that it is important to look at environmental issues as a whole.

Jeg mener, at det er vigtigt at anskue miljøspørgsmålene i et helhedsperspektiv.

I am certain that all these issues will be resolved in the medium or long term.

Jeg er overbevist om, at alle disse spørgsmål på længere og langt sigt kan løses.

In the second half of this year it will not be any easier to resolve the issues.

I anden halvdel af dette år vil det ikke være lettere at få løst disse spørgsmål.

There are two main issues with which we in this House will have to get to grips.

Det første, som allerede har været nævnt, er processen med at ændre forfatningen.

The issues surrounding the application of this 'passerelle ' are controversial.

Spørgsmålet om anvendelse af den såkaldte» gangbro-bestemmelse« er kontroversielt.

Lastly, we propose that a temporary committee be set up to study these issues.

Endelig foreslår man at oprette et midlertidigt udvalg for at drøfte disse emner.

We will work closely with Parliament, as well as the Council, on these issues.

Vi ønsker et nært samarbejde med Parlamentet såvel som Rådet om disse spørgsmål.

Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.

Vi må nu til at bide i nogle sure æbler og begynde at fokusere på spørgsmålene.

Like Mr Ettl, I will address the two simultaneously as they raise similar issues.

Ettl vil jeg tale om begge betænkninger samtidig, da de rejser de samme spørgsmål.

I should therefore like to highlight six issues that I consider to be priorities.

Jeg vil derfor gerne fremhæve seks punkter, som jeg mener skal have prioritet.
 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

isolation · isomer · isomorphic · isotope · ISP · Israel · Israeli · issuance · issue · issued · issues · issuing · Istanbul · isthmus · IT · Italian · Italy · item · items · iterative · itinerant

Flere oversættelser i den engelsk-danske ordbog.