Tilbud om praktikpladser i mange lande

Engelsk-dansk oversættelse af "start"

 

"start" dansk oversættelse

Resultater: 1-36 af 4619

start {substantiv}

start {substantiv} (også: starting, prime, offset, commencement)

Briefly and to the point, the Luxembourg summit was a start, a very important start.

Kort og godt, topmødet i Luxembourg var en begyndelse, en meget vigtig begyndelse.

Of course, this figure could have been considerably higher, but this is a good start.

Der kunne naturligvis have været betydeligt flere, men det er en god begyndelse.

It is a cautious but realistic start, which I think is both reasonable and important.

Det er en klog, men også realistiske begyndelse, som jeg finder fornuftig og vigtig.

That trend has to be reversed, and I think that these proposals are a good start.

Den udvikling skal vendes, og jeg mener, at disse forslag er en god begyndelse hertil.

The same thing happened at the start of this sitting with Polish, a very nice language.

Det samme skete i begyndelse af dette møde med polsk, som er et meget dejligt sprog.

start {substantiv} (også: jerk, hitch, lurch)

ryk {et}

to start {verbum}

to start [started|started] {vb.} (også: to begin, to commence, to open, to set in)

We hope for a positive conclusion, so that we can start discussing enlargement.

Vi håber på en positiv afslutning, for at udvidelsesdiskussionen så kan begynde.

Now we have to start biting some bullets; we have to start focusing on the issues.

Vi må nu til at bide i nogle sure æbler og begynde at fokusere på spørgsmålene.

May I start by complimenting you and congratulating you on completing this report.

Lad mig begynde med at give Dem en kompliment for fuldendelsen af denne beretning.

Basically, we must start to change the way we provide aid to agriculture in Europe.

Vi må kort sagt begynde at ændre vores måde at hjælpe landbruget på i Europa.

Mr President, because time is short I will start by saying what we need to do.

Hr. formand, tiden er knap, så jeg vil begynde med at sige, hvad vi bør gøre.

to start [started|started] {vb.} (også: to start up)

starte {vb.}

Mr President, I would like to start by explaining exactly what we are discussing.

Hr. formand, jeg vil gerne starte med at forklare nøjagtig, hvad vi forhandler.

We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.

Vi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.

According to this decision accession negotiations are to start in April 1998.

I overensstemmelse hermed skal tiltrædelsesforhandlingerne starte i april 1998.

I would like to start by congratulating the rapporteur on this important report.

Hr. formand, jeg vil starte med at lykønske ordføreren med denne vigtige betænkning.

Mr President, I should like to start by thanking the Commissioner for his statement.

Hr. formand, jeg vil gerne starte med at takke kommissæren for hans redegørelse.

to start [started|started] {vb.} (også: to begin, to initiate)

påbegynde {vb.}

On the question of enlargement, I have said we want to start the negotiations.

Til spørgsmålet om udvidelsen: Jeg har sagt, at vi vil påbegynde forhandlingerne.

You can cancel your account and start your refund process by following these steps:

Du kan annullere din konto og påbegynde din refusionsprocedure på følgende måde:

It is therefore very difficult to start on this kind of work before April.

Derfor er det meget vanskeligt at påbegynde denne slags arbejde før april.

We could then start emissions trading within the European Union in 2005.

I 2005 kunne vi påbegynde denne handel med emissioner inden for Den Europæiske Union.

This Presidency had to wait half an hour today before being able to start Question Time.

Jeg har i dag ventet i en halv time på at kunne påbegynde spørgetiden.
lægge ud (begynde) {vb.}

We went ahead because we felt we should start this Parliament in the way in which we mean to go on, that is, by making sure that we take good care of taxpayers ' money in Europe.

Vi gik i gang, fordi vi mente, at Parlamentet burde lægge ud på den måde, som vi agter at fortsætte på, det vil sige ved at sikre, at vi passer godt på de europæiske skatteyderes penge.

Thirdly, we are glad to see the CESDP starting off with a tangible achievement, the Rapid Reaction Force.

For det tredje glæder vi os over at se ESFP lægge ud med et konkret tiltag, nemlig en hurtig udrykningsstyrke.

to start [started|started] {vb.} (også: to initiate, to implement, to commence, to launch)

It is such an excellent scheme it could qualify immediately and start the processing going.

Det er en meget fortræffelig ordning, den kunne umiddelbart opfylde betingelserne og igangsætte processen.

Two of our key priorities were to get enlargement off to a flying start and to get the third stage of Economic and Monetary Union under way.

To af vores væsentligste prioriteter var at få sat god gang i udvidelsen og at igangsætte tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union.

In this way, positive development of the regions is also possible, because people will start business and will work if they are given the chance.

Sådan er det også muligt at skabe en positiv udvikling i regioner, for befolkningen vil gerne igangsætte og arbejde, hvis den bare får mulighed for det.

Realising the importance of this, the Austrian Presidency contacted me to start talks aimed at reducing the time normally taken by the legislative process.

Det østrigske formandskab var klar over dette vigtige forhold og kontaktede mig med henblik på at igangsætte forhandlinger om at afkorte lovgivningsprocedurens sædvanlige frister.

This will give the Ceutan aquaculture industry a breath of fresh air and at least help to start up the activity and seek markets with better future prospects.

Det vil give akvakulturindustrien i Ceuta et pusterum og vil i det mindste gøre det muligt for den at igangsætte denne aktivitet og forsøge at finde markeder med bedre fremtidsperspektiver.
 

Synonymer

Synonymer (engelsk) for "start":

 

Lignende oversættelser

Lignende oversættelser "start" på dansk

 

Eksempelsætninger

Eksempelsætninger "start" på dansk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. Bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

Denmark will no doubt benefit from a successful start to the third stage of EMU.

Danmark vil uden tvivl få glæde af en succesfuld start på ØMU ' ens tredje fase.

Sixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.

60 % af rygerne begynder at ryge, når de er 13, og 90 % begynder, før de er 18.

We must ensure that the Food Authority is operational at the start of next year.

Vi må sørge for, at Fødevaremyndigheden kan komme i gang i starten af det nye år.

You are the guilty party because you created this disease from start to finish.

Kære britiske kolleger, I bærer skylden, I har alene ansvaret for denne sygdom.

If we do not make a new start based on this reality, Europe can have no future.

Hvis ikke vi tager udgangspunkt i denne kendsgerning, har Europa ingen fremtid.

I want to resist our gradually starting to regard the abnormal as being the norm.

Jeg protesterer imod, at vi så småt begynder at erklære det unormale for normalt.

I consider that the Souchet and Mann reports provide some good starting points.

Jeg synes, der er anvist gode holdepunkter i betænkningerne af Souchet og Mann.

This has not yet started, but the Commission has been instructed to prepare it.

Den er ikke begyndt endnu, men Kommissionen har fået mandat til at forberede den.

My group's essential and fundamental starting point in this debate is very clear.

Min gruppes vigtigste og grundlæggende udgangspunkt i denne debat er helt klart.

Commission officials plan to start being there permanently from 1 February 2002.

Kommissionens embedsmænd planlægger at være der permanent fra den 1. februar 2002.

We shall start with the joint debate on the following motions for resolutions:

Næste punkt på dagsordenen er forhandling under ét om følgende beslutningsforslag:

The independently-made choices of Commissioners are a good start in that respect.

De uafhængigt foretagne valg af kommissærer er en god start i den forbindelse.

And what is happening in Chechnya is only the start of decolonization in Russia.

Og det, der foregår i Tjetjenien, er kun indledningen til Ruslands afkolonisering.

Mr President, I should like to start by congratulating Mrs Pery on her report.

Hr. formand, jeg vil gerne indledningsvis sige fru Pery tak for hendes betænkning.

I see it as a good start that we are able, today, to discuss it during the day.

Jeg mener, at det er en god start, at vi kan diskutere det i løbet af dagen i dag.

It proposes increased flexibility in the markets, starting with the labour market.

Den foreslår øget fleksibilitet på markederne, begyndende med arbejdsmarkedet.

The sooner we get started, the farther we shall be able to go with our voting.

Hør nu her, jo hurtigere vi kommer i gang, jo længere kommer vi med afstemningen.

Since it started its first phase in 1990 the EMU project has had clear targets.

Der har været klare mål for ØMU-projektet siden starten på den første fase i 1990.

Mr President, Commissioner, I would like to start by congratulating the rapporteur.

Hr. formand, fru kommissær, indledningsvis vil jeg gerne ønske ordføreren tillykke.

Mr President, Commissioner, I would like to start by congratulating the rapporteur.

Hr. formand, fru kommissær, indledningsvis vil jeg gerne lykønske ordføreren.
 

Forum resultater

"start" oversættelse - forum-resultater

 

Foreslå nye engelsk til dansk oversættelse

Kender du nogle ord, der kan oversættes forskelligt afhængigt af den sammenhæng, det danske ord bliver brugt i? Tilføj din danske oversættelse til ordbogen ved at bruge kassen herunder.

EngelskEngelsk

Seneste ordforslag fra brugere: Mørkemand, flyer, druktur, intern, korstog

Lignende ord

Stanford · Stanley · stanza · staphylococcus · star · starboard · starch · stare · starfish · starling · start · start-up · starter · starters · starting · startled · startling · startup · starvation · starving · state

Søg efter flere ord i den engelsk-danske ordbog.