Svensk-engelsk oversættelse af "orimlig"

SV

"orimlig" engelsk oversættelse

SV orimlig
volume_up
{adjektiv}

orimlig (også: dum, absurd, löjlig, absurda)
volume_up
absurd {adj.}
Detta är en orimlig situation som inte borde få fortgå.
This is an absurd situation that must not be allowed to continue.
Jag anser därför att detta är en orimlig obalans.
I therefore consider this to be an absurd imbalance.
In our view, this double morality is totally absurd.
orimlig (også: häftig, våldsam, omåttlig, överdriven)
en klart angiven förteckning över de erforderliga uppgifterna, som inte får vara orimlig,
a defined list of the required data, which should not be excessive;
Att införa normer på 15 mg/m3 skulle medföra en orimlig miljökostnad och skulle inte vara lönsam.
To impose limit values of 15 mg/m3 would involve an excessive environmental cost and would not be profitable.
Att införa normer på 15 mg / m3 skulle medföra en orimlig miljökostnad och skulle inte vara lönsam.
To impose limit values of 15 mg/ m3 would involve an excessive environmental cost and would not be profitable.
orimlig (også: omåttlig, oerhörd)
Detta krav skulle ha tvingat våra däcktillverkare att ersätta hela urvalet av präglingar till en orimlig kostnad.
This demand would have forced our tyre producers to replace all their ranges of moulds at an exorbitant cost.
orimlig (også: extravagant, omåttlig, överdriven, överdådig)
orimlig (også: fantastisk, befängd)
orimlig
orimlig (også: olämplig, oduglig, oskicklig)
volume_up
inept {adj.}
orimlig (også: löjlig, befängd, skrattretande)
orimlig (også: absurd, löjlig, befängd)
Protektionism inom EU som gömmer sig bakom socialpolitik eller konsumentskydd är orimlig.
EU protectionism that hides itself behind social policy or consumer protection is preposterous.
This situation is preposterous.
Man måste inte instämma i förklaringens innehåll, men att ta ned anslaget utan att informera författarna är fel och en orimlig inskränkning av ledamöternas rättigheter.
You do not have to agree with the content of the declaration, but removing the poster without informing the authors is wrong; it is a preposterous curtailment of Members' rights.
orimlig (også: fantastisk, otrolig, kraftig, snabb)
volume_up
steep {adj.}
orimlig (også: osannolik, icke trolig)
orimlig (også: oskälig, oresonlig)
Detta är naturligtvis en helt orimlig infallsvinkel på problemen.
What we have here is, of course, an entirely unreasonable approach to the problems.
Den tidsgräns som föreslås i ändringsförslag 16 om artikel 3.2 a är orimlig.
The time limit proposed in Amendment No 16 on Article 3(2)(a) is unreasonable.
Jag måste säga att denna tidtabell på tio år är helt orealistisk och orimlig.
I have to say that this timescale of ten years is wholly unrealistic and unreasonable.
orimlig
volume_up
dippy {adj.}

trending_flat
"tokig, orimlig"

orimlig (også: löjlig, absurd, fånigt, befängd)

Synonymer (svensk) for "orimlig":

orimlig

Eksempelsætninger "orimlig" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

SwedishDet finns inget i arbetsmiljöförordningen som är en orimlig börda för näringslivet.
There is nothing in the health and safety regulations that is an undue burden on business.
SwedishVem inser inte att denna godtyckliga regel i orimlig utsträckning främjar Förenta staterna?
Who cannot see that this arbitrary rule blatantly favours the United States?
SwedishDet finns fortfarande en orimlig löneklyfta mellan män och kvinnor i flera medlemsstater.
There is still an unreasonably wide pay gap between men and women in many Member States.
SwedishDetta gav en mycket orimlig situation till följd, vilket inte är svårt att föreställa sig.
This resulted in a highly irrational situation, as one might imagine.
SwedishVi håller inte med om att Amsterdamprövningen innebär en orimlig administrativ belastning.
We cannot agree that the Amsterdam test would involve an unjustifiable administrative burden.
SwedishDet är ett exempel på hur sunt förnuft, som tur är, har fått företräde framför en orimlig lagstiftning.
What it means is that the EU is to regulate water quality on our bathing beaches.
SwedishDet finns inte längre något skäl att upprätthålla denna uppdelning, för uppdelningen är orimlig.
There is no longer any reason to sustain that division, for that division is implausible.
SwedishJag förstår inte riktigt varför ni just nu säger att tillväxt- och stabilitetspakten är orimlig.
I do not really understand why you are now saying that the Stability and Growth Pact is stupid.
SwedishJag beklagar att dessa ändringsförslag antogs, eftersom denna syn på asyl är helt orimlig.
I regret that these amendments were adopted, because this perspective on asylum is out of all proportion.
SwedishProtektionism inom EU som gömmer sig bakom socialpolitik eller konsumentskydd är orimlig.
In the global economy, it is important to strengthen the European market, rather than fragment and weaken it.
SwedishVi föreslår att punkt 121, där orimlig tonvikt läggs vid EU-fiskets intressen, bör utgå.
We move that paragraph 121, which puts undue emphasis on the interests of European fisheries, should be deleted.
SwedishOrimlig åldersdiskriminering leder ofta till att erfarenhet och sakkunskap försvinner där och när den behövs som bäst.
The demographic time-bomb is ticking, as more people become unproductive too soon.
SwedishDärför kan vissa nationella delegationer se Haugs närmande till denna möjliga EU-skatt som orimlig.
Therefore, Mrs Haug's tendency towards this possible tax is too much for certain national delegations.
SwedishDärför kan vissa nationella delegationer se Haugs närmande till denna möjliga EU-skatt som orimlig.
Therefore, Mrs Haug' s tendency towards this possible tax is too much for certain national delegations.
SwedishBelastningen för de drabbade är orimlig.
The people affected cannot reasonably be expected to shoulder the burden.
SwedishOrimlig åldersdiskriminering leder ofta till att erfarenhet och sakkunskap försvinner där och när den behövs som bäst.
Nonsensical ageism removes experience and expertise often where and when it is most needed.
SwedishDen kritiken anser jag vara orimlig av flera skäl.
In practice, this refers to the execution of the EU budget.
SwedishBelastningen som orsakas av transittrafiken har i vissa delar av mitt hemland nu nått en orimlig omfattning.
In parts of the country from which I come, transit traffic has come to constitute an intolerable nuisance.
SwedishDet handlar om att rädda en oskyldig människas liv och om en fullkomligt orimlig dom.
Madam President, we are concerned here with saving the life of an innocent person and with a completely unfair judgment.
SwedishSådana åtgärder är inte en orimlig börda.
Such measures do not represent a disproportionate burden.