engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare