kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare