Thai | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
요약하면, ...
สรุปทั้งหมด...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
요약하면, ...
โดยสรุป...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
대체로, ...
ทั้งหมด...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
대체로, ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
모든 것을 고려하여, ...
โดยสมดุลแล้ว...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Brugt til at give en klar konklusion
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Brugt til at anerkende lånte ideer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare