kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Podsumowując, ...
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
W podsumowaniu, ...
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
W sumie...
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Ogólnie...
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Widzimy więc, że...
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ogólnie rzecz biorąc, ...
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare