kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteserna testades med data från ...
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Sammanfattningsvis ...
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
För att sammanfatta ...
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Till slut...
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I stort sett/På det stora hela ...
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leder oss till slutsatsen att ...
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenten ovan visar att ...
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan då se att ...
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Allt detta pekar på att ...
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
På det hela taget ...
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare