kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
สรุปทั้งหมด...
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
โดยสรุป...
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
ทั้งหมด...
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
เราสามารถเห็นได้ว่า...
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
โดยสมดุลแล้ว...
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare