koreansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
สรุปทั้งหมด...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
โดยสรุป...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
ทั้งหมด...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
โดยภาพรวมแล้ว...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
เราสามารถเห็นได้ว่า...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
โดยสมดุลแล้ว...
모든 것을 고려하여, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Brugt til at give en klar konklusion
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Brugt til at anerkende lånte ideer
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare