engelsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
It is a well-known fact that…
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
A great deal is being written and said about…
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
It is generally agreed today that…
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
We then review the factors…
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
We build on this analysis to identify…
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
A persistent theme in...is…
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
This research explores the causes of…
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
The authors of more recent studies have proposed that…
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Our purpose is to…
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
By definition… means…
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
It is important to be clear about the definition of…
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
The term… refers to…
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
The standard model suggests that… can be defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
According to..., …is defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
…is commonly understood to mean…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Two brief examples might clarify this concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
It is important to emphasize…
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Our focus is on…
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Finally, we should clarify our definition of…
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
What we mean is that…
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Several explanations have been offered.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Following..., scholars have argued that …
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...found a significant correlation between… and…
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget