fransk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
C'est un fait bien connu que...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
De nos jours, il est convenu que...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Nous analyserons ensuite les points...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Un thème récurrent est...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Ce travail explore les causes de...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Notre but est de...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Par définition... signifie...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Le terme... fait référence à...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
La norme veut que... soit défini en tant que...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Selon..., ...est défini en tant que...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...est communément compris comme...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Il est important de mettre en valeur...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Nous concentrons notre attention sur...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Ce que nous entendons par là est que...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Plusieurs explications ont été proposées.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Ces explications trouvent leur origine dans...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget