Græsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Ο σκοπός μας είναι...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget