italiensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Seppure è unanime che...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Questa ricerca esplora le cause di...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Il mio obiettivo è quello di...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
In questo contesto il termine indica...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Il termine... si riferisce a...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Secondo... il termine assume il significato di...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...indica generalmente...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
È importante enfatizzare...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Ci concentreremo su...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Quello che si intende dire con questo è che...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget