kinesisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
众所周知...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
如今,大家普遍认为...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
我们审视...等方面。
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
在此分析基础上,我们论证...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
在...领域,学者们普遍认为...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
这项研究探寻...的原因
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
近期相关研究的作者建议...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
我们的目的是...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
根据定义,...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
明确...的定义很重要
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
术语...指...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
根据标准模型,...可以被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
根据...,...被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...普遍被认为是指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
提到...,通常我们想到的是...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
强调...很重要
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
我们的关注点在...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
最后,我们应该明确对...的定义
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
我们的意思是...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
就此可以提供几种解释。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
根据...,其他学者认为...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
研究表明多种因素与...相关
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...发现...和...存在重要关联
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget