koreansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
저희의 목적은 ... 입니다.
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
... 단어는 ...를 의미합니다.
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
우리의 관심은.... 에 있습니다.
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
여러 설명들이 제공되었습니다.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget