russisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Хорошо известно, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
О... было уже многое написано и сказано...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Сегодня принято считать, что...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Вспомним о таких фактах, как...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Постоянной темой... является...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Это исследование посвящено изучению причин...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Нашей целью является...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
...обычно определяют как...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Необходимо четко разъяснить определение...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Термин... относится к...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Согласно..., ... может быть определено как...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
... обычно понимают как ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Важно подчеркнуть...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Мы сфокусировались на...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Наконец, дадим определение слова...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
Мы имеем в виду, что...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Предлагаются различные толкования
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Найдена важная взаимосвязь между... и...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget