Thai | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
รูปแบบคงที่...คือ...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
ในความหมาย... หมายถึง...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
คำนี้...หมายถึง...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
เราหมายถึงว่า...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget