tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Det er et velkendt faktum at...
Je obecně známým faktem, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Generel åbning til at præsentere et emne
Generelt set er det i dag aftalt at...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Et vedvarende emne i...er...
Přetrvávající otázka v...je...
Præsentation af hovedemnerne
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Vores formål er at...
Našim cílem je...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Ved definition...betyder...
Podle definice...znamená...
Bruges til at definere et bestemt ord
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bruges til at definere et bestemt ord
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Je důležité si ujasnit definici...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termet... henviser til...
Termín...odkazuje na...
Brugt til at definere et bestemt ord
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Ifølge..., defineres...som...
Podle... je definován/a jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...forståes sædvanligvis som...
...se obecně rozumí...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Det er vigtigt at understrege...
Je důležité zdůraznit...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Vores fokus er på...
Zaměřujeme se na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Hvad vi mener er at...
To, co máme na mysli, je...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Bylo navrhnuto několik definic.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Tato vysvětlení vychází z...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget