kinesisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Generel åbning ved præsentationen af et emne
It is a well-known fact that…
众所周知...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
A great deal is being written and said about…
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Generel åbning til at præsentere et emne
It is generally agreed today that…
如今,大家普遍认为...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
We then review the factors…
我们审视...等方面。
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
We build on this analysis to identify…
在此分析基础上,我们论证...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A persistent theme in...is…
在...领域,学者们普遍认为...
Præsentation af hovedemnerne
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
This research explores the causes of…
这项研究探寻...的原因
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
The authors of more recent studies have proposed that…
近期相关研究的作者建议...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Our purpose is to…
我们的目的是...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

By definition… means…
根据定义,...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bruges til at definere et bestemt ord
It is important to be clear about the definition of…
明确...的定义很重要
Brugt til at definere et bestemt ord
The term… refers to…
术语...指...
Brugt til at definere et bestemt ord
The standard model suggests that… can be defined as…
根据标准模型,...可以被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
According to..., …is defined as…
根据...,...被定义为...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…is commonly understood to mean…
...普遍被认为是指...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
提到...,通常我们想到的是...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Two brief examples might clarify this concept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
It is important to emphasize…
强调...很重要
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Our focus is on…
我们的关注点在...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finally, we should clarify our definition of…
最后,我们应该明确对...的定义
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
What we mean is that…
我们的意思是...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Several explanations have been offered.
就此可以提供几种解释。
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Following..., scholars have argued that …
根据...,其他学者认为...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

The central question then becomes: how might… affect…?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
研究表明多种因素与...相关
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...found a significant correlation between… and…
...发现...和...存在重要关联
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget