Thai | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Generel indledning i et essay eller en afhandling
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Generel åbning ved præsentationen af et emne
It is a well-known fact that…
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
A great deal is being written and said about…
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Generel åbning til at præsentere et emne
It is generally agreed today that…
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
We then review the factors…
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
We build on this analysis to identify…
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
A persistent theme in...is…
รูปแบบคงที่...คือ...
Præsentation af hovedemnerne
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
This research explores the causes of…
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
The authors of more recent studies have proposed that…
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Our purpose is to…
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

By definition… means…
ในความหมาย... หมายถึง...
Bruges til at definere et bestemt ord
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bruges til at definere et bestemt ord
It is important to be clear about the definition of…
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Brugt til at definere et bestemt ord
The term… refers to…
คำนี้...หมายถึง...
Brugt til at definere et bestemt ord
The standard model suggests that… can be defined as…
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
According to..., …is defined as…
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
…is commonly understood to mean…
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
What we usually have in mind when we talk about… is…
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Two brief examples might clarify this concept.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
It is important to emphasize…
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Our focus is on…
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finally, we should clarify our definition of…
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
What we mean is that…
เราหมายถึงว่า...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Several explanations have been offered.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
We can characterize these explanations as being rooted in…
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Following..., scholars have argued that …
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

The central question then becomes: how might… affect…?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...found a significant correlation between… and…
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget