dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Dans ce travail / cet essai / cette thèse, j'examinerai / j'enquêterai / j'évaluerai / j'analyserai...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Pour répondre à cette question, nous commencerons par regarder de plus près...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La question de savoir si... a préoccupé les experts depuis un certain temps.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
C'est un fait bien connu que...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
On a beaucoup parlé et écrit sur...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
De nos jours, il est convenu que...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Nous analyserons ensuite les points...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nous continuerons l'analyse afin d'identifier...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un thème récurrent est...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
Le phénomène... a été observé à maintes reprises.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
La question principale qui est à l'origine de cette étude est :
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Ce travail explore les causes de...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Certains auteurs d'études plus récentes ont suggéré que...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Notre but est de...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
En examinant de façon empirique... ,nous espérons arriver à une compréhension plus complète de...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Par définition... signifie...
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
Pour les objectifs de cet essai, le terme... sera compris au sens de...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
Il est important d'être clair quant à la définition de...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
Le terme... fait référence à...
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
La norme veut que... soit défini en tant que...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Selon..., ...est défini en tant que...
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...peut avoir plusieurs sens. Certaines personnes argumentent que le terme dénote...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...est communément compris comme...
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Ce à quoi nous pensons quand nous parlons de... est...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Deux courts exemples pourraient éclairer ce concept.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Il est important de mettre en valeur...
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nous concentrons notre attention sur...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Enfin, il serait nécessaire de clarifier notre définition de...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Ce que nous entendons par là est que...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Plusieurs explications ont été proposées.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Ces explications trouvent leur origine dans...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Ces explications se complètent et permettent d'éclaircir le phénomène de...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Suivant l'idée de..., certains experts ont proposé que...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La question centrale devient alors : comment... pourrait affecter...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Étant donné que..., un examen des facteurs qui ont un impact sur... semble justifié.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Il y a plus de dix ans, ...et... ouvrirent un débat autour de cette question : ...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Cette étude s'adresse à... en développant et testant une série d'hypothèses indiquant comment... agit sur...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ainsi, en suivant le raisonnement proposé par..., nous soumettrons l'hypothèse que...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Certains de ces arguments ont été validés par..., mais aucun n'a été testé.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La preuve apportée par ces études suggère qu'une variété de facteurs en rapport à...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...a trouvé une corrélation importante entre... et...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget