engelsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Het is een welbekend feit dat ...
It is a well-known fact that…
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
A great deal is being written and said about…
Generel åbning til at præsentere et emne
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
It is generally agreed today that…
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Aansluitend bespreken we de factoren ...
We then review the factors…
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
We build on this analysis to identify…
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Een vast onderwerp in ... is ...
A persistent theme in...is…
Præsentation af hovedemnerne
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
This research explores the causes of…
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
The authors of more recent studies have proposed that…
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Ons doel is, ...
Our purpose is to…
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Volgens de definitie betekent ... ...
By definition… means…
Bruges til at definere et bestemt ord
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bruges til at definere et bestemt ord
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
It is important to be clear about the definition of…
Brugt til at definere et bestemt ord
Het begrip ... heeft betrekking op ...
The term… refers to…
Brugt til at definere et bestemt ord
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
The standard model suggests that… can be defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
According to..., …is defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... wordt in het algemeen opgevat als ...
…is commonly understood to mean…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Two brief examples might clarify this concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
It is important to emphasize…
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Our focus is on…
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Finally, we should clarify our definition of…
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Daarmee bedoelen we ...
What we mean is that…
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Several explanations have been offered.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Following..., scholars have argued that …
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
The central question then becomes: how might… affect…?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
...found a significant correlation between… and…
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget