dansk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Det er et velkendt faktum at...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Generel åbning til at præsentere et emne
Seppure è unanime che...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema ricorrente parlando di... è...
Et vedvarende emne i...er...
Præsentation af hovedemnerne
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Questa ricerca esplora le cause di...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Il mio obiettivo è quello di...
Vores formål er at...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Ved definition...betyder...
Bruges til at definere et bestemt ord
In questo contesto il termine indica...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Bruges til at definere et bestemt ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Brugt til at definere et bestemt ord
Il termine... si riferisce a...
Termet... henviser til...
Brugt til at definere et bestemt ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
Ifølge..., defineres...som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...indica generalmente...
...forståes sædvanligvis som...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
È importante enfatizzare...
Det er vigtigt at understrege...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Ci concentreremo su...
Vores fokus er på...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
In conclusione è necessario definire il significato di...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Quello che si intende dire con questo è che...
Hvad vi mener er at...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget