ungarsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Közismert tény, miszerint...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Rengeteg anyag szól arról...
Generel åbning til at præsentere et emne
Seppure è unanime che...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema ricorrente parlando di... è...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Præsentation af hovedemnerne
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Questa ricerca esplora le cause di...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Il mio obiettivo è quello di...
A célunk, hogy...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Bruges til at definere et bestemt ord
In questo contesto il termine indica...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Bruges til at definere et bestemt ord
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Brugt til at definere et bestemt ord
Il termine... si riferisce a...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Brugt til at definere et bestemt ord
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Secondo... il termine assume il significato di...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...indica generalmente...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
È importante enfatizzare...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Ci concentreremo su...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
En uformel måde at definere et bestemt ord på
In conclusione è necessario definire il significato di...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Quello che si intende dire con questo è che...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
... trovò un'importante correlazione fra... e...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget