polsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

このエッセイ/論文では、・・・・を調べた/審査した/調査した。
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
この質問に答えるために、・・・・を詳しく見ていくことする。
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
問題は、・・・・が何回か専門家たちに取り上げられたかどうかだ。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
これは周知の事実だが、・・・
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
・・・・についてはこれまで何回も本に書かれてきた。
Wiele się mówi i pisze o...
Generel åbning til at præsentere et emne
・・・・と言われているが、・・・
Przyjęło się twierdzić, że...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
・・・・という事実について検討すると、・・・
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・を確認するためにこの調査を行った。
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
・・・・の永遠のテーマは・・・・・だ。
Stałym tematem w...jest...
Præsentation af hovedemnerne
・・・・はたびたび報告されている。これは経験に基づいた事実である。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
これを背景にして、この論文を書いている最も大きな理由は・・・・
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
・・・・の理由でこれの調査を行った。
Praca ta bada przyczyny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
最近では・・・・と言われているが、
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
私たちの目的は・・・・
Naszym celem jest...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
実験的に・・・・を研究することで、・・・・についてより深く理解したいと思っている。
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

定義により、・・・・は・・・・を表す。
Z definicji... wynika...
Bruges til at definere et bestemt ord
この論文の中では、・・・・という語句は・・・・という意味で使われている。
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bruges til at definere et bestemt ord
・・・・の定義を明確にしておくことは重要である。
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・という語句は・・・・を参照していただきたい。
Termin...odnosi się do...
Brugt til at definere et bestemt ord
・・・・というのが一般的な見解ですが、・・・・とも解釈できる。
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・によると、・・・・は・・・・とも考えられる。
Według... , jest zdefiniowany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は多くの意味に取ることができる。・・・・を意味するとも言われている。
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
・・・・は一般的に・・・・を意味する考えられている。
...jest powszechnie rozumiany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
・・・・について最初に思い浮かぶことは・・・・である。
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2つの詳しい例がこの考えを明確なものにする。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
・・・・を強調することは重要である。
Należy podkreślić,...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
私たちは・・・・に重点を置いている。
Skupiając się na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最後に、・・・・の定義を明確にしておかなければいけない。
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
私たちが意味しているのは・・・・
Mam na myśli, że...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
複数の例が見受けられる。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
・・・・に起源を持つものとしてこれらの例を明らかにすることができる。
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
これらの例は互いに補足し合っていて、・・・・という現象を明らかにする手がかりになる。
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
後に述べる・・・・について、専門家たちは・・・・と議論している。
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

質問はこうである:・・・・がどのように・・・・に影響しているのだろうか?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・についての証拠を挙げると、・・・・に影響を及ぼしている要素の調査は保証されているように見える。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10年以上前に、・・・・と・・・・が、・・・・かどうかということに関して議論を始めた。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
この調査は、・・・・がどのように・・・・に影響しているかという仮説を発展させることで・・・・という問題に対処している。
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によって説明される次の推論によって、私たちは・・・・と仮説を立てる。
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
・・・・によってこれらの中のいくつかの議論が形式化されてきましたが、まだ一つも調査されていない。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
この研究の結果は・・・・に関係した様々な事実を示している。
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
・・・・は・・・・と・・・・の間の重要な相互関係を発見した。
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget