engelsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
It is a well-known fact that…
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
A great deal is being written and said about…
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
It is generally agreed today that…
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
We then review the factors…
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
We build on this analysis to identify…
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
A persistent theme in...is…
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
This research explores the causes of…
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
The authors of more recent studies have proposed that…
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Our purpose is to…
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
By definition… means…
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
It is important to be clear about the definition of…
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
The term… refers to…
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
The standard model suggests that… can be defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
According to..., …is defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
…is commonly understood to mean…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Two brief examples might clarify this concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
It is important to emphasize…
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Our focus is on…
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Finally, we should clarify our definition of…
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
What we mean is that…
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Several explanations have been offered.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Following..., scholars have argued that …
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
...found a significant correlation between… and…
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget