polsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Wiele się mówi i pisze o...
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
Przyjęło się twierdzić, że...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
Stałym tematem w...jest...
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
Praca ta bada przyczyny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Naszym celem jest...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
Z definicji... wynika...
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
Termin...odnosi się do...
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
Należy podkreślić,...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Skupiając się na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
Mam na myśli, że...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget