svensk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
Det är ett välkänt faktum att ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
En hel del skrivs och sägs om...
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
Det är idag allmänt accepterat att...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
Vi granskar därefter de faktorer...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Syftet är att ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
… betyder per definition …
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
Termen ... hänvisar till ...
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
Enligt ... definieras ... som ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
Det är viktigt att understryka ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Vårt fokus ligger på ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
Vad vi menar med detta är att ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Flera förklaringar har erbjudits.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget