tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
众所周知...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
关于...已有大量书面和口头的讨论。
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Generel åbning til at præsentere et emne
如今,大家普遍认为...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
我们审视...等方面。
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在此分析基础上,我们论证...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
在...领域,学者们普遍认为...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Præsentation af hovedemnerne
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
这项研究探寻...的原因
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
近期相关研究的作者建议...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
我们的目的是...
Amacımız ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

根据定义,...的意思是...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Bruges til at definere et bestemt ord
在这篇论文中,术语...的意思是...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Bruges til at definere et bestemt ord
明确...的定义很重要
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Brugt til at definere et bestemt ord
术语...指...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Brugt til at definere et bestemt ord
根据标准模型,...可以被定义为...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
根据...,...被定义为...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...普遍被认为是指...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
提到...,通常我们想到的是...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
两个简短的例子可以解释这一概念。
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
强调...很重要
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
我们的关注点在...
Bizim odaklandığımız nokta ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
最后,我们应该明确对...的定义
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
我们的意思是...
Demek istediğimiz şu ki ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
就此可以提供几种解释。
Birçok farklı açıklama sunuldu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
根据...,其他学者认为...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

那么核心问题是:...将如何影响...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
研究表明多种因素与...相关
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...发现...和...存在重要关联
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget