polsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해 연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해 보겠습니다.
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안 전문가들의 큰 관심이었습니다.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
.....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고 있습니다.
Wiele się mówi i pisze o...
Generel åbning til at præsentere et emne
....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Przyjęło się twierdzić, że...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가 봅시다.
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
...의 주요 주제는 ... 입니다.
Stałym tematem w...jest...
Præsentation af hovedemnerne
실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어 관찰되었습니다.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장 중심이 된 궁금점 입니다.
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Praca ta bada przyczyny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를 제안하였습니다.
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
저희의 목적은 ... 입니다.
Naszym celem jest...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이 이해하고 싶습니다.
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.
Z definicji... wynika...
Bruges til at definere et bestemt ord
이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을 알려드립니다.
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bruges til at definere et bestemt ord
...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Brugt til at definere et bestemt ord
... 단어는 ...를 의미합니다.
Termin...odnosi się do...
Brugt til at definere et bestemt ord
일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Według... , jest zdefiniowany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇 사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
...jest powszechnie rozumiany jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ... 입니다.
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히 해보겠습니다.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Należy podkreślić,...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
우리의 관심은.... 에 있습니다.
Skupiając się na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린 정의를 명확히 해야합니다.
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Mam na myśli, że...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
여러 설명들이 제공되었습니다.
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할 수 있습니다.
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을 줍니다.
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에 영향을 줄 수 있는가?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을 연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를 두고 논의하기 시작하였습니다.
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을 발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을 언급하고 있습니다.
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고 가설을 세우고 있습니다.
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다. 하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을 말해줍니다.
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견 하였습니다.
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget