nederlandsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Het is een welbekend feit dat ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Wiele się mówi i pisze o...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Generel åbning til at præsentere et emne
Przyjęło się twierdzić, że...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Stałym tematem w...jest...
Een vast onderwerp in ... is ...
Præsentation af hovedemnerne
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Praca ta bada przyczyny...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Naszym celem jest...
Ons doel is, ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Z definicji... wynika...
Volgens de definitie betekent ... ...
Bruges til at definere et bestemt ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Bruges til at definere et bestemt ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Termin...odnosi się do...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Brugt til at definere et bestemt ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Należy podkreślić,...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Skupiając się na...
Onze aandacht is gevestigd op ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Mam na myśli, że...
Daarmee bedoelen we ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget