tyrkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Wiele się mówi i pisze o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Generel åbning til at præsentere et emne
Przyjęło się twierdzić, że...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Stałym tematem w...jest...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Præsentation af hovedemnerne
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Praca ta bada przyczyny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Naszym celem jest...
Amacımız ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Z definicji... wynika...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Bruges til at definere et bestemt ord
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Bruges til at definere et bestemt ord
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Brugt til at definere et bestemt ord
Termin...odnosi się do...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Brugt til at definere et bestemt ord
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Według... , jest zdefiniowany jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...jest powszechnie rozumiany jako...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Należy podkreślić,...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Skupiając się na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Mam na myśli, że...
Demek istediğimiz şu ki ...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget