engelsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
It is a well-known fact that…
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
A great deal is being written and said about…
Generel åbning til at præsentere et emne
É consenso geral que...
It is generally agreed today that…
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Analisa-se agora os fatores...
We then review the factors…
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Esta análise visa identificar...
We build on this analysis to identify…
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Um tópico/ assunto frequente em...é...
A persistent theme in...is…
Præsentation af hovedemnerne
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
This research explores the causes of…
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
The authors of more recent studies have proposed that…
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
Our purpose is to…
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Por definição, ... significa...
By definition… means…
Bruges til at definere et bestemt ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Bruges til at definere et bestemt ord
É importante deixar claro a definição de...
It is important to be clear about the definition of…
Brugt til at definere et bestemt ord
O termo...refere-se à/ao...
The term… refers to…
Brugt til at definere et bestemt ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
The standard model suggests that… can be defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
According to..., …is defined as…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...geralmente significa...
…is commonly understood to mean…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
Two brief examples might clarify this concept.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
É importante enfatizar que...
It is important to emphasize…
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
O foco é em/no/na...
Our focus is on…
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
Finally, we should clarify our definition of…
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
O que se quer dizer é...
What we mean is that…
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Diversas explicações foram dadas.
Several explanations have been offered.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
Following..., scholars have argued that …
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...encontrou significante correlação entre...e...
...found a significant correlation between… and…
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget