Thai | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

Nesta redação/ tese/ dissertação será examinado(a)/ investigado(a)/ avaliado(a)...
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta questão deve-se observar...
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
A questão, se..., tem preocupado os especialistas há algum tempo.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Sabe-se que.../ É de conhecimento geral que...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Muito já foi escrito/ dito sobre...
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Generel åbning til at præsentere et emne
É consenso geral que...
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Analisa-se agora os fatores...
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Esta análise visa identificar...
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Um tópico/ assunto frequente em...é...
รูปแบบคงที่...คือ...
Præsentation af hovedemnerne
...é observado(a) repetidamente como um fenômeno empírico.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
De encontro à esta informação, a questão central que motiva este trabalho é...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta pesquisa explora as causas de/do/da...
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Os autores dos mais recentes estudos propõem que...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Nosso propósito é...(Importante: em Português não é recomendado redigir trabalhos acadêmicos utilizando a primeira pessoa do singular. A primeira pessoa do plural raramente é usada. Geralmente se escreve na terceira pessoa, do singular ou plural)
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Examinando de forma empírica..., espera-se chegar a um entendimento mais completo sobre...
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

Por definição, ... significa...
ในความหมาย... หมายถึง...
Bruges til at definere et bestemt ord
Neste trabalho a palavra...será considerada como...
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Bruges til at definere et bestemt ord
É importante deixar claro a definição de...
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Brugt til at definere et bestemt ord
O termo...refere-se à/ao...
คำนี้...หมายถึง...
Brugt til at definere et bestemt ord
O modelo padrão sugere que...pode ser definido(a) como...
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acordo com...,...é definido(a) como...
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...pode ser definido(a) de diversas formas. Algumas pessoas argumetam que o termo denota...
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
...geralmente significa...
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Frequentemente se pensa em... quando se fala de...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dois exemplos podem esclarecer este conceito.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
É importante enfatizar que...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
O foco é em/no/na...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Por fim, deve-se esclarecer o sgnificado da palavra...
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
O que se quer dizer é...
เราหมายถึงว่า...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Diversas explicações foram dadas.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Estas explicações são fundadas em/na/no...
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaçõoes complementam uma à outra e exclarecem o fenômeno de/do/da...
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Seguindo..., estudiosos argumentam que...
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

A questão central torna-se a seguinte: como... pode afetar...?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dado tal evidência para..., a análise dos fatores que impactam...parece justificada.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Há mais de uma década ...e... iniciaram um debate com base na seguinte questão: se...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta pesquisa dirige-se a..., desenvolvendo e testando uma série de hipóteses que indicam como...afeta...
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Assim, seguindo o raciocínio estabelecido por ..., admite-se a hipótese que...
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Alguns destes argumentos foram previamente formalizados por..., mas nenhum deles foi testado.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
As evidências destes estudos sugerem uma variedade de fatores relativos à/ao...
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
...encontrou significante correlação entre...e...
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget