tjekkisk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Хорошо известно, что...
Je obecně známým faktem, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
О... было уже многое написано и сказано...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Generel åbning til at præsentere et emne
Сегодня принято считать, что...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Вспомним о таких фактах, как...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Постоянной темой... является...
Přetrvávající otázka v...je...
Præsentation af hovedemnerne
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Это исследование посвящено изучению причин...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Нашей целью является...
Našim cílem je...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...обычно определяют как...
Podle definice...znamená...
Bruges til at definere et bestemt ord
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Bruges til at definere et bestemt ord
Необходимо четко разъяснить определение...
Je důležité si ujasnit definici...
Brugt til at definere et bestemt ord
Термин... относится к...
Termín...odkazuje na...
Brugt til at definere et bestemt ord
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Согласно..., ... может быть определено как...
Podle... je definován/a jako...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... обычно понимают как ...
...se obecně rozumí...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Важно подчеркнуть...
Je důležité zdůraznit...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Мы сфокусировались на...
Zaměřujeme se na...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Наконец, дадим определение слова...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Мы имеем в виду, что...
To, co máme na mysli, je...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Предлагаются различные толкования
Bylo navrhnuto několik definic.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Tato vysvětlení vychází z...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
Найдена важная взаимосвязь между... и...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget