finsk | Fraser - Akademisk | Forord

Forord - Indledning

En este ensayo/tesis analizaré/investigaré/evaluaré...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Generel indledning i et essay eller en afhandling
Para responder esta pregunta, nos enfocaremos en...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Præsentere et specifikt område af et emne som du skal fokusere på
La idea de... ha preocupado a los expertos desde hace algún tiempo.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Generel åbning ved præsentationen af et emne
Ya es bien sabido que...
On tunnettu tosiasia, että...
Generel åbning til at præsentere et emne som er velkendt
Mucho se ha escrito sobre...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Generel åbning til at præsentere et emne
Actualmente se concuerda en términos generales con...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Generel åbning til at præsentere et emne som folk generelt er enige om, men du gerne vil sætte spørgsmålstegn ved
Examinaremos los factores...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Opbyg din åbning sådan at den beskriver helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Nos basaremos en este análisis para identificar...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Opbyg din åbning sådan at den helt præcist beskriver hvad din afhandling indeholder
Un tema persistente en... es...
Itsepintainen perusajatus... on...
Præsentation af hovedemnerne
Como fenómeno empírico,... ha sido observado repetidamente.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
For at understrege vigtigheden af din undersøgelse
En este contexto, la interrogante central que da pie a este trabajo es...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
En bestemt udtalelse der fortæller hvad din undersøgelse handler om, kommer efter generel baggrundsinformation.
Esta investigación explora las causas de...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
En specifik udtalelse der er hensigten bag din undersøgelse
Los autores de los más recientes estudios han propuesto que...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Bruges til at præsentere den nuværende akademisk tænkning angående dit valgte emne
Tenemos como propósito...
Tarkoituksemme on...
Bruges til at forklare formålet med denne undersøgelse
Al analizar empíricamente..., esperamos generar un mejor entendimiento de...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Bruges til at beskrive din metode og præsentere det centrale aspekt af undersøgelsen

Forord - Definition

...es por definición...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Bruges til at definere et bestemt ord
Para efectos de este ensayo, el término... se definirá como...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Bruges til at definere et bestemt ord
Es importante entender correctamente la definición de...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Brugt til at definere et bestemt ord
El término... se refiere a...
Termi... viittaa...
Brugt til at definere et bestemt ord
El modelo estándar sugiere que... podría ser definido(a) como...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
De acuerdo con..., ... se define como...
...mukaan ... määritellään...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... puede ser definido(a) de muchas formas. Algunos sostienen que el término denota...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
... se entiende como...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er blevet foreslået, men stadig giver mulighed for en personling fortolkning
Cuando hablamos de... generalmente pensamos en...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Brugt til at beskrive et ord, hvor en definition allerede er foreslået, men stadig giver mulighed for en personlig fortolkning
Dos cortos ejemplos podrían aclarar este concepto.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
En udtalelse, hvorefter du kan bruge eksempler til at definere en ide
Es importante enfatizar...
On tärkeää painottaa...
Brugt til at tiltrække opmærksomhed til din definition
Nuestro punto de enfoque será...
Keskitymme...
En uformel måde at definere et bestemt ord på
Finalmente, quisiéramos aclarar la definición de...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Brugt i slutningen af et afsnit, for at definere et bestemt ord
Queremos decir...
Tarkoitamme tällä, että...
Brugt til yderligere at forklare en definition eller give eksempler af den definition
Se han ofrecido varias explicaciones...
Useita selityksiä on tarjottu.
En udtalelse, hvorefter du yderligere kan forklare din definition
Podemos decir que estas explicaciones tienen su base en...
Nämä selitykset kumpuavat...
Brugt til at præcisere grundlaget for din definition
Estas explicaciones se complementan y ayudan a aclarar el fenómeno de...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Brugt efter at have givet to lignende eksempler, som tilsammen kan bruges til at definere et ord
Basados en las afirmaciones de X, los expertos han alegado que...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Brugt når der er en præcis ekspert i dit område, men andre har bidraget til hans definition

Forord - Hypotese

La principal interrogante sería: ¿Cómo podría afectar...
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Dada la evidencia en el caso de..., parece dar lugar a un análisis de los factores que tienen efecto en...
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Hace más de una década, ... y... comenzaron un debate centrándose en la interrogante de si...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Esta investigación se ocupa de... por medio del desarrollo y la experimentación con una serie de hipótesis que indican cómo... afecta...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Siguiendo los argumentos establecidos por X, podemos suponer que...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Brugt til at præsentere hoved hypotesen
Algunos de estos argumentos han sido formalizados por X, pero ninguno ha sido aún puesto a prueba.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Brugt til at introducere hypotesen og forklare at din undersøgelse er unik
La evidencia arrojada por estos estudios sugiere una variedad de factores relacionados con...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Brugt til at præsentere de faktorer der er relevante for din undersøgelse og din hypotese
X encontró una relación significativa entre... y ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Brugt til at udpege andres arbejde, som er relevant i forhold til dit eget